ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
201 2562 คำสั่ง อว 8000.13/285 โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ (หลักสูตร ๔ ปี) พ.ศ. ๒๕๖๒ 8 ตุลาคม 2562
202 2562 ข้อบังคับ 2562 ว่าด้วยการกำกับดูแลนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 25 กันยายน 2562
203 2562 ประกาศ 1694/2562 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา 2562 12 ธันวาคม 2562
204 2562 ประกาศ 2562 เป้าหมายของตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 24 ธันวาคม 2562
205 2562 ประกาศ 2562 การจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 17 สิงหาคม 2562
206 2562 คำสั่ง 2562 ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 27 พฤศจิกายน 2562
207 2562 ข้อบังคับ 2562 เกณฑ์มาตร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562ฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ 30 สิงหาคม 2562
208 2562 ระเบียบ 2562 ว่าด้วยการจัดการการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ พ.ศ.2562 29 มกราคม 2563
209 2562 ระเบียบ อว8000.13/237 ระเบียบมหาวิทยาลัย-ว่าด้วย-สวัสดิการนิสิต-พ.ศ.-๒๕๖๒ 23 กรกฎาคม 2563
210 2562 คำสั่ง 180/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค 2562 30 สิงหาคม 2562
211 2562 ข้อกำหนด 2562 เรื่อง การกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒ 1 พฤษภาคม 2562
212 2562 ประกาศ 2562 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) กาฬสินธุ์ 23 พฤษภาคม 2566
213 2561 ข้อบังคับ 2561 การขอพระราชทานสมณศักดิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 04/05/61
214 2561 ข้อบังคับ 2561 ว่าด้วยการขอพระราชทานสมณศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 4 พฤษภาคม 2561
215 2561 ข้อบังคับ 2561 ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561
216 2561 ข้อบังคับ 2561 ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561
217 2561 ประกาศ 2561 โครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 2561 27 มีนาคม 2561
218 2561 ประกาศ 2561 โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 27 มกราคม 2561
219 2561 ประกาศ 2561 ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา-ฉบับที่-๔-พ.ศ.๒๕๖๑ 17 เมษายน 2561
220 2561 ข้อบังคับ 2561 ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 4 พฤษภาคม 2561

รวม 641 รายการ : 33 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]