ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
201 2562 ระเบียบ 2562 ว่าด้วยการจัดการการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ พ.ศ.2562 29 มกราคม 2563
202 2562 ระเบียบ อว8000.13/237 ระเบียบมหาวิทยาลัย-ว่าด้วย-สวัสดิการนิสิต-พ.ศ.-๒๕๖๒ 23 กรกฎาคม 2563
203 2562 คำสั่ง 180/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค 2562 30 สิงหาคม 2562
204 2562 ข้อกำหนด 2562 เรื่อง การกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒ 1 พฤษภาคม 2562
205 2562 ประกาศ 2562 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) กาฬสินธุ์ 23 พฤษภาคม 2566
206 2561 ข้อบังคับ 2561 การขอพระราชทานสมณศักดิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 04/05/61
207 2561 ข้อบังคับ 2561 ว่าด้วยการขอพระราชทานสมณศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 4 พฤษภาคม 2561
208 2561 ข้อบังคับ 2561 ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561
209 2561 ข้อบังคับ 2561 ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561
210 2561 ประกาศ 2561 โครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 2561 27 มีนาคม 2561
211 2561 ประกาศ 2561 โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 27 มกราคม 2561
212 2561 ประกาศ 2561 ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา-ฉบับที่-๔-พ.ศ.๒๕๖๑ 17 เมษายน 2561
213 2561 ข้อบังคับ 2561 ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 4 พฤษภาคม 2561
214 2561 พระราชบัญญัติ 2561 ว่าด้วยการมอบเข็มเกียรติคุณ พ.ศ.2561 4 พฤษภาคม 2561
215 2561 คำสั่ง 1906/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 2561 26 ธันวาคม 2561
216 2561 ประกาศ 1908/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561 26 ธันวาคม 2561
217 2561 คำสั่ง 1909/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือวิทยาลัย 2561 26 ธันวาคม 2561
218 2561 ประกาศ 1910/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาเขตพะเยา 2561 26 ธันวาคม 2561
219 2561 ข้อกำหนด 2561 คำสั่ง การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม พุทธศักราช 2561 26 ธันวาคม 2561
220 2561 ข้อกำหนด 2561 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ระยอง พุทธศักราช 2561 26 ธันวาคม 2561

รวม 633 รายการ : 32 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ]