ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
221 2561 ข้อกำหนด 2561 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี พุทธศักราช 2561 26 ธันวาคม 2561
222 2561 ข้อบังคับ 2561 ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 4 พฤษภาคม 2561
223 2561 ข้อบังคับ 2561 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ พ.ศ. 2561 19 มีนาคม 2562
224 2561 ประกาศ 2561 การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 28 มิถุนายน 2561
225 2561 ประกาศ 2561 การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 22 กุมภาพันธ์ 2561
226 2561 ประกาศ 2561 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) 2561 7 เมษายน 2561
227 2561 ประกาศ 2561 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 5) 2561 25 กรกฎาคม 2561
228 2561 ประกาศ 2561 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 6) 2561 8 กันยายน 2561
229 2561 ประกาศ 2561 บัตรประจำตัวนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๑ 24 กรกฎาคม 2561
230 2561 ประกาศ 2561 ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา) 17 เมษายน 2561
231 2561 ระเบียบ 2561 ว่าด้วยกองทุนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 31 กรกฎาคม 2561
232 2561 ข้อบังคับ ศธ 6132.1/425 ขอเสนอลงนามข้อบังคับสถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่น 2561 10 กันยายน 2561
233 2561 ประกาศ ศธ 0509(2)/ว1076 การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ 4 กรกฎาคม 2561
234 2561 ประกาศ ศธ 0509(2)/ว1076 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว 2561 4 กรกฎาคม 2561
235 2561 ประกาศ ศธ 0509(2)/ว4 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 30 ตุลาคม 2561
236 2561 ประกาศ 2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 20 กรกฎาคม 2561
237 2561 ประกาศ ศธ 0509(2)/ว4 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 30 ตุลาคม 2561
238 2561 คำสั่ง 1611/2561 แต่งตั้งคณบดี 2561 1 ธันวาคม 2561
239 2561 ประกาศ 2561 ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 17 เมษายน 2561
240 2561 ข้อกำหนด 2561 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ พุทธศักราช 2561 22 เมษายน 2561

รวม 633 รายการ : 32 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ]