ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
381 2556 ระเบียบ 2556 ระเบียบว่าด้วยกองทุนพุทธวิปัสสนานานาชาติ พ.ศ. 2556 05/06/2556
382 2556 ระเบียบ 2556 ระเบียบว่าด้วยกองทุนพระธรรมทูตสายต่างประเทศ พ.ศ. 2556 05/06/2556
383 2556 คำสั่ง 186/2556 การแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด 30/04/2556
384 2556 คำสั่ง 186/2556 การแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดใหม่ 3/01/2556
385 2556 คำสั่ง 2556 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการเบิกจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๖ 16 ธันวาคม 2556
386 2556 พระราชบัญญัติ 2556 โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) พุทธศักราช ๒๕๕๖ 5 มีนาคม 2555
387 2556 ประกาศ 2556 การรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา (ป.ทศ.) เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 18 พฤษภาคม 2556
388 2556 ประกาศ 2556 การรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา (ป.ทศ.) เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 2556 18 พฤษภาคม 2556
389 2556 ประกาศ ศธ 6100.1/233 การยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย 2556 30 เมษายน 2556
390 2556 ประกาศ 2556 โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) พุทธศักราช ๒๕๕๖ 5 มีนาคม 2555
391 2555 ประกาศ 2555 การกำหนดตำแหน่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ 21/06/2555
392 2555 ประกาศ 2555 การกำหนดตำแหน่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 21 มิถุนายน 2555
393 2555 ข้อบังคับ 2555 ข้อบังคับว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 20/12/2555
394 2555 ข้อบังคับ 2555 ข้อบังคับด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 20/12/2555
395 2555 ข้อบังคับ 2555 ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2555 16/08/2555
396 2555 ข้อกำหนด 2555 ข้อกำหนดการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง พ.ศ. 2555 20/12/2555
397 2555 ข้อกำหนด 2555 ข้อกำหนดการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย พ.ศ. 2555 20/12/2555
398 2555 ข้อกำหนด 2555 ข้อกำหนดการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร พ.ศ. 2555 16/11/2555
399 2555 ข้อกำหนด 2555 ข้อกำหนดการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน พ.ศ. 2555 05/03/2555
400 2555 ประกาศ 2555 ประกาศมาตรการกำกับดูแลการยืมเงินทดรองจ่าย พ.ศ. 2555 21/09/2555

รวม 644 รายการ : 33 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]