ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
381 2556 ประกาศ ศธ 6100.1/233 การยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย 2556 30 เมษายน 2556
382 2556 ประกาศ 2556 โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) พุทธศักราช ๒๕๕๖ 5 มีนาคม 2555
383 2555 ประกาศ 2555 การกำหนดตำแหน่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ 21/06/2555
384 2555 ประกาศ 2555 การกำหนดตำแหน่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 21 มิถุนายน 2555
385 2555 ข้อบังคับ 2555 ข้อบังคับว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 20/12/2555
386 2555 ข้อบังคับ 2555 ข้อบังคับด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 20/12/2555
387 2555 ข้อบังคับ 2555 ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2555 16/08/2555
388 2555 ข้อกำหนด 2555 ข้อกำหนดการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง พ.ศ. 2555 20/12/2555
389 2555 ข้อกำหนด 2555 ข้อกำหนดการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย พ.ศ. 2555 20/12/2555
390 2555 ข้อกำหนด 2555 ข้อกำหนดการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร พ.ศ. 2555 16/11/2555
391 2555 ข้อกำหนด 2555 ข้อกำหนดการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน พ.ศ. 2555 05/03/2555
392 2555 ประกาศ 2555 ประกาศมาตรการกำกับดูแลการยืมเงินทดรองจ่าย พ.ศ. 2555 21/09/2555
393 2555 ประกาศ 2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2555 14/07/2556
394 2555 ประกาศ 2555 ประกาศอนุมัติปรับแก้ไขหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 17/08/2556
395 2555 ประกาศ 2555 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พ.ศ. 2555 22/09/2555
396 2555 ประกาศ 2555 ประกาศการเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 21/09/2555
397 2555 ประกาศ 2555 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาต่ออายุการทำงานของบุคลากรตำแหน่งประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2555 16/08/2555
398 2555 ประกาศ 2555 ประกาศการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่เคยเป็นบุคลากรกลับเข้าเป็นบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 13/10/2555
399 2555 ประกาศ 2555 ประกาศการกำหนดตำแหน่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 21/06/2555
400 2555 ประกาศ 2555 ประกาศการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555 16/11/2555

รวม 633 รายการ : 32 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ]