ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
341 2557 ประกาศ 2557 ประกาศกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557 27/01/2557
342 2557 ประกาศ 2557 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน 2557 27/08/2557
343 2557 ประกาศ 2557 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาาาอังกฤษ (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) วิทยาเขตขอนแก่น 2557 10/02/2557
344 2557 ประกาศ 2557 บุคลากรพ้นจากการปฏิบัติงานเพราะเกษียณอายุการทำงาน พ.ศ.2557 22/11/2557
345 2557 ประกาศ 2557 ประกาศอนุมัติใช้ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ 17/12/2557
346 2557 ระเบียบ 2557 ระเบียบว่าด้วยกองทุนพระไตรปิฎก พ.ศ. 2557 16/12/2557
347 2557 ระเบียบ 2557 ระเบียบว่าด้วยกองทุน พ.ศ. 2557 04/02/2557
348 2557 ระเบียบ 2557 ระเบียบว่าด้วยการจัดประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 04/02/2557
349 2557 ระเบียบ 2557 ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 12/03/2557
350 2557 ประกาศ 2557 การปรับเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยประเภทอัตราค่าจ้าง 2557 13 กุมภาพันธ์ 2557
351 2557 ระเบียบ 2557 ว่าด้วยการใช้ห้องประชุมวัสดุอุปกรณ์อัตราค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายอื่น-พ.ศ.2557 16 ธันวาคม 2557
352 2557 ระเบียบ 2557 ว่าด้วยกองทุนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พ.ศ. ๒๕๕๗ 16 ธันวาคม 2557
353 2557 ประกาศ 2557 การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษนอกเวลาที่กำหนดให้เป็นช่วงเวลาปฏิบัติงานปกติ พ.ศ. 2557 31 กรกฎาคม 2557
354 2557 ประกาศ 2557 ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ราชกิจจานุเบกษา) 16 ธันวาคม 2557
355 2557 ประกาศ 2557 การปรับอัตราเงินเดือนบุคลากรของมหาวิทยาลัยประเภทอัตราค่าจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๗ 13 กุมภาพันธ์ 2557
356 2557 ประกาศ 2557 ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ราชกิจจานุเบกษา) 16 ธันวาคม 2557
357 2557 ประกาศ 2557 ว่าด้วยกองทุนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พ.ศ. ๒๕๕๗ 16 ธันวาคม 2557
358 2557 ประกาศ 2557 หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประเมินผลงานเพื่อดำรงตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๗ 30 ธันวาคม 2557
359 2556 ข้อกำหนด 2556 การจัดตั้งสำนักทะเบียนและวัดผล พุทธศักราช 2556 15/02/2556
360 2556 ข้อบังคับ 2556 ข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2556 05/06/2556

รวม 632 รายการ : 32 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ]