ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
341 2557 ประกาศ ศธ 6100.7/ว77 แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยอนุมัติเปิดสกสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน 28 สิงหาคม 2557
342 2557 ประกาศ ศธ 6100.1/192 แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย-เปิดสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7 มีนาคม 2557
343 2557 ประกาศ 2557 ประกาศอัตราค่าตอบแทนการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม) 29/07/2557
344 2557 ประกาศ 2557 ประกาศการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษนอกเวลาที่กำหนดให้เป็นช่วงเวลาปฏิบัติงานปกติ พ.ศ. 2557 31/07/2557
345 2557 ประกาศ 2557 ประกาศอนุมัติหลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์ 25/08/2557
346 2557 ประกาศ 2557 ประกาศองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพส่วนงานสนับสนุน พ.ศ. 2557 26/03/2557
347 2557 ประกาศ 2557 ประกาศความหมายของคำในเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557 26/03/2557
348 2557 ประกาศ 2557 ประกาศภารกิจ อำนาจหนัาที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 29/04/2557
349 2557 ประกาศ 2557 การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษนอกเวลาที่กำหนดให้เป็นช่วงเวลาปฏิบัติงานปกติ พ.ศ.2557 31/07/2557
350 2557 ประกาศ 2557 ประกาศกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557 27/01/2557
351 2557 ประกาศ 2557 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน 2557 27/08/2557
352 2557 ประกาศ 2557 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาาาอังกฤษ (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) วิทยาเขตขอนแก่น 2557 10/02/2557
353 2557 ประกาศ 2557 บุคลากรพ้นจากการปฏิบัติงานเพราะเกษียณอายุการทำงาน พ.ศ.2557 22/11/2557
354 2557 ประกาศ 2557 ประกาศอนุมัติใช้ระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ 17/12/2557
355 2557 ระเบียบ 2557 ระเบียบว่าด้วยกองทุนพระไตรปิฎก พ.ศ. 2557 16/12/2557
356 2557 ระเบียบ 2557 ระเบียบว่าด้วยกองทุน พ.ศ. 2557 04/02/2557
357 2557 ระเบียบ 2557 ระเบียบว่าด้วยการจัดประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 04/02/2557
358 2557 ระเบียบ 2557 ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 12/03/2557
359 2557 ประกาศ 2557 การปรับเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยประเภทอัตราค่าจ้าง 2557 13 กุมภาพันธ์ 2557
360 2557 ระเบียบ 2557 ว่าด้วยการใช้ห้องประชุมวัสดุอุปกรณ์อัตราค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายอื่น-พ.ศ.2557 16 ธันวาคม 2557

รวม 644 รายการ : 33 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]