ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
301 2558 ข้อบังคับ 2558 ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัย พ.ศ. 2557 20/01/2558
302 2558 ข้อบังคับ 2558 ข้อบังคับว่าด้วยครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ.2558 21/03/2558
303 2558 ประกาศ 2558 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2547 23/07/2558
304 2558 ประกาศ 2558 ประกาศกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เพิ่มเติม ครั้งที่1) 12/11/2558
305 2558 ประกาศ 2558 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 31/07/2558
306 2558 ประกาศ 2558 ประกาศแนวปฏิบัติในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2558 22/10/2558
307 2558 ประกาศ 2558 ประกาศบุคลากรพ้นจากการปฏิบัติงานเพราะเกษียณอายุการทำงาน 22/10/2558
308 2558 ประกาศ 2558 หลักเกณฑ์และวิธีประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และตำแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป พ.ศ.2558 31/12/2558
309 2558 ประกาศ 2558 ประกาศอนุมัติการลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนนิสิตของมหาวิทยาลัย 30/01/2558
310 2558 ประกาศ 2558 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา วิทยาเขตขอนแก่น 26/05/2558
311 2558 ประกาศ 2558 อนุมัติวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร สำหรับเผยแพร่บทความทางวิชาการ 07/09/2558
312 2558 ข้อบังคับ 2558 ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานภายในวิทยาลัย 2557 20 มกราคม 2558
313 2558 ข้อบังคับ 2558 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พุทธศักราช 2541 (ฉบับ6) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2558 14 ธันวาคม 2558
314 2558 ข้อบังคับ 2558 ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่5 ) พ.ศ. 2558 4 กรกฎาคม 2558
315 2558 ประกาศ 2558 ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 7 กันยายน 2558
316 2558 ประกาศ 2558 การจัดการศึกษารายวิชาสามัญเพิ่มเติมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา พระปริยัติธรรมแผนกบาลีชั้นเปรียญธรรม ๓ ประโยค พ.ศ. ๒๕๕๘ 22 ตุลาคม 2558
317 2558 ประกาศ 2558 ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 7 กันยายน 2558
318 2558 ประกาศ 2558 หลักเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตรี หลักสุตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ 2558 27 พฤศจิกายน 2558
319 2558 ประกาศ 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจาฯ 7 ตุลาคม 2558
320 2558 ประกาศ 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจาฯ 7 ตุลาคม 2558

รวม 632 รายการ : 32 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ]