ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
301 2559 ประกาศ ศธ 0506(2)/ว175 แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา 2559 10 กุมภาพันธ์ 2559
302 2559 ประกาศ 2559 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา) 9 มิถุนายน 2559
303 2559 ข้อบังคับ 2559 ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบการบริหารงานในวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 21 กรกฎาคม 2559
304 2559 ข้อกำหนด 2559 การจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ พุทธศักราช 2559 8 มีนาคม 2559
305 2559 ประกาศ 2559 ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 4 มีนาคม 2560
306 2559 ข้อกำหนด 2559 การจัดตั้งส่วนงาน (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 8 มีนาคม 2559
307 2559 ประกาศ 2559 การแบ่งส่วนงานของวิทยาเขตนครสวรรค์ พ.ศ. 2559 8 มีนาคม 2559
308 2559 ไม่ระบุ 2559 หารือเกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบ 19 สิงหาคม 2562
309 2558 ข้อบังคับ 2558 ภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558 14/12/2558
310 2558 ข้อบังคับ 2558 ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัย พ.ศ. 2557 20/01/2558
311 2558 ข้อบังคับ 2558 ข้อบังคับว่าด้วยครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ.2558 21/03/2558
312 2558 ประกาศ 2558 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2547 23/07/2558
313 2558 ประกาศ 2558 ประกาศกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เพิ่มเติม ครั้งที่1) 12/11/2558
314 2558 ประกาศ 2558 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 31/07/2558
315 2558 ประกาศ 2558 ประกาศแนวปฏิบัติในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2558 22/10/2558
316 2558 ประกาศ 2558 ประกาศบุคลากรพ้นจากการปฏิบัติงานเพราะเกษียณอายุการทำงาน 22/10/2558
317 2558 ประกาศ 2558 หลักเกณฑ์และวิธีประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และตำแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป พ.ศ.2558 31/12/2558
318 2558 ประกาศ 2558 ประกาศอนุมัติการลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนนิสิตของมหาวิทยาลัย 30/01/2558
319 2558 ประกาศ 2558 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา วิทยาเขตขอนแก่น 26/05/2558
320 2558 ประกาศ 2558 อนุมัติวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร สำหรับเผยแพร่บทความทางวิชาการ 07/09/2558

รวม 644 รายการ : 33 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]