ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
281 2559 ข้อบังคับ 2559 ว่าด้วยขอพระราชทานสมณศักดิ์ 2559 29 มิถุนายน 2559
282 2559 ข้อบังคับ 2559 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล2559 9 มีนาคม 2559
283 2559 ประกาศ 2559 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่ง กำหนดภาระงาน การบรรจุแต่งตั้ง การได้รับค่าจ้าง การพ้นจากตำแหน่งลูกจ้าง 2559 7 กรกฏาคม 2559
284 2559 ข้อบังคับ 2559 ว่าด้วยเกณฑ์วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2559 19 ตุลาคม 2559
285 2559 ระเบียบ 2559 ว่าด้วยกองทุนพระสอนศีลธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 20 ธันวาคม 2559
286 2559 ระเบียบ 2559 ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านการเงินของหลักสูตรภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙ 20 ธันวาคม 2559
287 2559 ประกาศ 2559 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) 20 เมษายน 2559
288 2559 ประกาศ 2559 คำนิยาม รูปแบบ และลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 25 กรกฎาคม 2559
289 2559 ประกาศ 255 วินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๙ 21 มีนาคม 2559
290 2559 ประกาศ 2559 ประกาศ-เรื่องค้ำประกัน-2559 22 สิงหาคม 2559
291 2559 ประกาศ 2559 การเทียบวุฒิการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 2559 19 ตุลาคม 2559
292 2559 ประกาศ 2559 การเรียกชื่องานนิพนธ์ของหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิต 2559 27 กรกฎาคม 2559
293 2559 ประกาศ 2559 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) 2559 20 เมษายน2559
294 2559 ประกาศ 2559 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) 2559 30 มิถุนายน 2559
295 2559 ข้อกำหนด 2559 คำนิยาม รูปแบบ และลักษณะการเผยแผ่ผลงานทางวิชาการ 2559 25 กรกฎาคม 2559
296 2559 ประกาศ 2559 วินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๙ 21 มีนาคม 2559
297 2559 ระเบียบ 2559 ว่าด้วยกองทุนพระสอนศีลธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 20 ธันวาคม 2559
298 2559 ระเบียบ 2559 ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านการเงินของหลักสูตรภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙ 20 ธันวาคม 2559
299 2559 ประกาศ 2559 หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ 2559 25 กรกฎาคม 2559
300 2559 ประกาศ ศธ 0506/ว226 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 26 กุมภาพันธ์ 2559

รวม 641 รายการ : 33 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]