ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
281 2559 ประกาศ 255 วินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๙ 21 มีนาคม 2559
282 2559 ประกาศ 2559 ประกาศ-เรื่องค้ำประกัน-2559 22 สิงหาคม 2559
283 2559 ประกาศ 2559 การเทียบวุฒิการศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 2559 19 ตุลาคม 2559
284 2559 ประกาศ 2559 การเรียกชื่องานนิพนธ์ของหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิต 2559 27 กรกฎาคม 2559
285 2559 ประกาศ 2559 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) 2559 20 เมษายน2559
286 2559 ประกาศ 2559 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) 2559 30 มิถุนายน 2559
287 2559 ข้อกำหนด 2559 คำนิยาม รูปแบบ และลักษณะการเผยแผ่ผลงานทางวิชาการ 2559 25 กรกฎาคม 2559
288 2559 ประกาศ 2559 วินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๙ 21 มีนาคม 2559
289 2559 ระเบียบ 2559 ว่าด้วยกองทุนพระสอนศีลธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 20 ธันวาคม 2559
290 2559 ระเบียบ 2559 ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านการเงินของหลักสูตรภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙ 20 ธันวาคม 2559
291 2559 ประกาศ 2559 หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ 2559 25 กรกฎาคม 2559
292 2559 ประกาศ ศธ 0506/ว226 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 26 กุมภาพันธ์ 2559
293 2559 ประกาศ ศธ 0506(2)/ว175 แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา 2559 10 กุมภาพันธ์ 2559
294 2559 ประกาศ 2559 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา) 9 มิถุนายน 2559
295 2559 ข้อบังคับ 2559 ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบการบริหารงานในวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 21 กรกฎาคม 2559
296 2559 ข้อกำหนด 2559 การจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ พุทธศักราช 2559 8 มีนาคม 2559
297 2559 ประกาศ 2559 ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 4 มีนาคม 2560
298 2559 ข้อกำหนด 2559 การจัดตั้งส่วนงาน (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 8 มีนาคม 2559
299 2559 ประกาศ 2559 การแบ่งส่วนงานของวิทยาเขตนครสวรรค์ พ.ศ. 2559 8 มีนาคม 2559
300 2559 ไม่ระบุ 2559 หารือเกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบ 19 สิงหาคม 2562

รวม 633 รายการ : 32 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ]