ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
401 2555 ประกาศ 2555 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2555 14/07/2556
402 2555 ประกาศ 2555 ประกาศอนุมัติปรับแก้ไขหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 17/08/2556
403 2555 ประกาศ 2555 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พ.ศ. 2555 22/09/2555
404 2555 ประกาศ 2555 ประกาศการเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 21/09/2555
405 2555 ประกาศ 2555 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาต่ออายุการทำงานของบุคลากรตำแหน่งประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2555 16/08/2555
406 2555 ประกาศ 2555 ประกาศการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่เคยเป็นบุคลากรกลับเข้าเป็นบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 13/10/2555
407 2555 ประกาศ 2555 ประกาศการกำหนดตำแหน่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 21/06/2555
408 2555 ประกาศ 2555 ประกาศการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555 16/11/2555
409 2555 ประกาศ 2555 ประกาศการแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 16/11/2555
410 2555 ประกาศ 2555 ประกาศการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555 16/07/2555
411 2555 ระเบียบ 2555 ระเบียบสวัสดิการภายในฯ ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การบัญชี การเก็บรักษาเอกสารการเงิน และการบริหารกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2555 02/12/2555
412 2555 ระเบียบ 2555 ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 29/07/2555
413 2555 ประกาศ 2555 หลักเกณฑ์การพิจารณาต่ออายุการทำงานของบุคลากรประเภทวิชาการ 2555 16 สิงหาคม 2555
414 2555 ประกาศ 255 มาตรการกำกับดูแลการยืมเงินทดรองจ่าย พุทธศักราช 2555 21 กันยายน 2555
415 2554 ประกาศ 2554 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2553 28/08/2554
416 2554 ประกาศ 2554 ประกาศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2554 27/06/2555
417 2554 ประกาศ 2554 ประกาศการปรับฐานเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยร้อยละ 5 ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2554 14/04/2555
418 2554 ประกาศ 2554 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา พ.ศ. 2554 28/06/2554
419 2554 ประกาศ 2554 ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (การศึกษาต่อ) พ.ศ. 2554 28/06/2554
420 2554 ประกาศ 2554 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากร พ.ศ. 2554 15/12/2554

รวม 644 รายการ : 33 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]