ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
401 2555 ประกาศ 2555 ประกาศการแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 16/11/2555
402 2555 ประกาศ 2555 ประกาศการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555 16/07/2555
403 2555 ระเบียบ 2555 ระเบียบสวัสดิการภายในฯ ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การบัญชี การเก็บรักษาเอกสารการเงิน และการบริหารกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2555 02/12/2555
404 2555 ระเบียบ 2555 ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 29/07/2555
405 2555 ประกาศ 2555 หลักเกณฑ์การพิจารณาต่ออายุการทำงานของบุคลากรประเภทวิชาการ 2555 16 สิงหาคม 2555
406 2555 ประกาศ 255 มาตรการกำกับดูแลการยืมเงินทดรองจ่าย พุทธศักราช 2555 21 กันยายน 2555
407 2554 ประกาศ 2554 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2553 28/08/2554
408 2554 ประกาศ 2554 ประกาศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2554 27/06/2555
409 2554 ประกาศ 2554 ประกาศการปรับฐานเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยร้อยละ 5 ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2554 14/04/2555
410 2554 ประกาศ 2554 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา พ.ศ. 2554 28/06/2554
411 2554 ประกาศ 2554 ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (การศึกษาต่อ) พ.ศ. 2554 28/06/2554
412 2554 ประกาศ 2554 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากร พ.ศ. 2554 15/12/2554
413 2554 ประกาศ 2554 ประกาศตัวบ่งชี้สำหรับประเมินส่วนจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2554 30/04/2555
414 2554 ประกาศ 2554 ประกาศแนวปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 24/05/2555
415 2554 ข้อบังคับ 2554 ว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธศักราช 2554 11 เมษายน 2554
416 2554 ข้อกำหนด 2554 ขั้นตอนในการเปิดและปิดหลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๕๔ 29 กรกฎาคม 2554
417 2554 ประกาศ 2554 คณะกรรมการการอุดมศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 9 พฤศจิกายน 2554
418 2554 ประกาศ 2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ 30 ธันวาคม 2554
419 2553 ข้อบังคับ 2553 ข้อบังคับว่าด้วยการส่งเสริมการกีฬาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2553 30/09/2553
420 2553 ข้อบังคับ 2553 ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2553 07/09/2553

รวม 633 รายการ : 32 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ]