ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
441 2552 ข้อบังคับ 2552 ขัอบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2552 27/06/2552
442 2552 ข้อบังคับ 2552 ข้อบังคับว่าด้วยหอพักนิสิต พ.ศ. 2552 29/10/2552
443 2552 ประกาศ 2552 ประกาศค่าตอบแทนการบรรยายพิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพครู พ.ศ. 2552 08/04/52
444 2552 ประกาศ 2552 ประกาศอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2552 22/04/2552
445 2552 ประกาศ 2552 ประกาศอนุมัติหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) 12//11/2552
446 2552 ประกาศ 2552 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู พ.ศ. 2552 22/12/2552
447 2552 ประกาศ 2552 ประกาศการศึกษาสำหรับชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2552 08/04/2552
448 2552 ประกาศ 2552 ประกาศอัตราค่าบำรุงการใช้อาคารและสถานที่ มจร อยุธยา พ.ศ. 2552 17/10/2552
449 2552 ประกาศ 2552 ประกาศอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2552) 12//11/2552
450 2552 ประกาศ 2552 ประกาศอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2552 26/01/2552
451 2552 ประกาศ 2552 ประกาศอนุมัติจัดตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2552 26/02/2552
452 2552 ประกาศ 2552 ประกาศค่าตอบแทนพิเศษเจ้าหน้าที่ประจำโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2552 25/04/2552
453 2552 ประกาศ 2552 ประกาศชื่อส่วนงานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2552 24/09/2552
454 2552 ประกาศ 2552 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2552 06/08/2553
455 2552 ประกาศ 2552 070 หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2552 18/08/2552
456 2552 ประกาศ 2552 ประกาศการจ้างผู้เกษียณอายุการทำงานอยู่ปฏิบัติงานต่อ พ.ศ. 2552 18/08/2552
457 2552 ประกาศ 2552 ประกาศการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 29/12/2552
458 2552 ประกาศ 2552 ประกาศการรับวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร์ (Buddhist College of Singapore) เข้าเป็นสถาบันสมทบ 26/01/2552
459 2552 ประกาศ 2552 ประกาศอนุมัติรายวิชาเพิ่มเติมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีชั้นเปรียญธรรม 3 ประโยค 26/01/2552
460 2552 ประกาศ 2552 ประกาศการจัดการศึกษารายวิชาสามัญเพิ่มเติมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีชั้นเปรียญธรรม 3 ประโยค 29/05/2552

รวม 644 รายการ : 33 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]