ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
601 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2541 16 มกราคม 2541
602 2541 ประกาศ 2541 ประกาศกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2541 30/12/2541
603 2541 ประกาศ 2541 ประกาศการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 30/11/2541
604 2541 ประกาศ 2541 ประกาศการแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2541 03/09/2541
605 2541 ประกาศ 2541 ประกาศการใช้ตรา เข็มสัญลักษณ์ สี ประจำมหาวิทยาลัย ชื่อเต็มภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อักษรย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 29/04/2541
606 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สำนัก ศูนย์ พ.ศ.2541 24 กันยายน 2541
607 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.2541 24 กันยายน 2541
608 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วย คณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัย พ.ศ.2541 24 กันยายน 2541
609 2541 ระเบียบ 2541 ระเบียบว่าด้วยบัตรประจำตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 27/08/2541
610 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2541 27 สิงหาคม 2541
611 2541 ระเบียบ 2541 ระเบียบว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2541 16/11/2541
612 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบัน สำนึก ศูนย์ หรือวิทยาลัย พ.ศ.2541 27 สิงหาคม 2541
613 2541 ข้อบังคับ 2541 รวมเล่มข้อบังคับ 2541
614 2541 ระเบียบ 2541 รวมเล่มระเบียบ 2541
615 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณะจารย์ประจำคณะ พ.ศ.2541 16 มกราคม 2541
616 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา 2541 24 กันยายน 2541
617 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยการสรรหาอธิบดี พ.ศ.2541 16 มกราคม 2541
618 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน2541 30 ธันวาคม 2541
619 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พุทธศักราช 2541 24 กันยายน 2541
620 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2541 20 กุมภาพันธ์ 2541

รวม 632 รายการ : 32 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] 31 [ 32 ]