ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
621 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2541 20 กุมภาพันธ์ 2541
622 2541 พระราชบัญญัติ 2541 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2541 15 พฤษภาคม 2541
623 2541 ประกาศ 2541 ประกาศเรื่องกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขส่วนงานใน มจร. 30 ธันวาคม 2541
624 2541 ประกาศ 2541 การแบ่งส่วนงาน-พ.ศ.2541 3 กันยายน 2541
625 2541 ระเบียบ 2541 ว่าด้วย บัตรประจำตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ 27 สิงหาคม 2541
626 2540 พระราชบัญญัติ 2540 พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1/10/2540
627 2540 ประกาศ 2540 036 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2549 24 มิถุนายน 2540
628 2540 พระราชบัญญัติ 2540 พระราชบัญญัติ ฉบับที่ 1 01/10/2540
629 2540 พระราชบัญญัติ 2540 พระราชบัญญัติ ฉบับที่ 2 01/10/2540
630 2540 ระเบียบ 2540 ระเบียบว่าด้วยโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 30/11/2541
631 2540 พระราชบัญญัติ 2540 รวมเล่มพระราชบัญญัติ 2540
632 2540 พระราชบัญญัติ 2540 พระราชบัญญัติ กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาพระพุทธศาสนา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 15 กันยายน 2540
633 2527 พระราชบัญญัติ 2527 พระราชบัญญํติ กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาพระพุทธศาสนา พ.ศ.2527 27 กันยายน 2527

รวม 633 รายการ : 32 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] 32