ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
621 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบัน สำนึก ศูนย์ หรือวิทยาลัย พ.ศ.2541 27 สิงหาคม 2541
622 2541 ข้อบังคับ 2541 รวมเล่มข้อบังคับ 2541
623 2541 ระเบียบ 2541 รวมเล่มระเบียบ 2541
624 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณะจารย์ประจำคณะ พ.ศ.2541 16 มกราคม 2541
625 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา 2541 24 กันยายน 2541
626 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยการสรรหาอธิบดี พ.ศ.2541 16 มกราคม 2541
627 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน2541 30 ธันวาคม 2541
628 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พุทธศักราช 2541 24 กันยายน 2541
629 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2541 20 กุมภาพันธ์ 2541
630 2541 พระราชบัญญัติ 2541 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2541 15 พฤษภาคม 2541
631 2541 ประกาศ 2541 ประกาศเรื่องกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขส่วนงานใน มจร. 30 ธันวาคม 2541
632 2541 ประกาศ 2541 การแบ่งส่วนงาน-พ.ศ.2541 3 กันยายน 2541
633 2541 ระเบียบ 2541 ว่าด้วย บัตรประจำตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ 27 สิงหาคม 2541
634 2540 พระราชบัญญัติ 2540 พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1/10/2540
635 2540 ประกาศ 2540 036 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2549 24 มิถุนายน 2540
636 2540 พระราชบัญญัติ 2540 พระราชบัญญัติ ฉบับที่ 1 01/10/2540
637 2540 พระราชบัญญัติ 2540 พระราชบัญญัติ ฉบับที่ 2 01/10/2540
638 2540 ระเบียบ 2540 ระเบียบว่าด้วยโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 30/11/2541
639 2540 พระราชบัญญัติ 2540 รวมเล่มพระราชบัญญัติ 2540
640 2540 พระราชบัญญัติ 2540 พระราชบัญญัติ กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาพระพุทธศาสนา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 15 กันยายน 2540

รวม 644 รายการ : 33 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] 32 [ 33 ]