ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
141 2563 คำสั่ง 22/2563 แต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ หรือ กพว. 2563 29 มกราคม 2563
142 2563 คำสั่ง 45/2563 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ หลักสุตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร พ.ศ.2563 26 กุมภาพันธ์ 2563
143 2563 คำสั่ง 55/2563 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎับัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชา Peace Studies วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร พ.ศ.2563 26 กุมภาพันธ์ 2563
144 2563 ประกาศ 56/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาเขตนครราชสีมา 26 กุมภาพันธ์ 2563
145 2563 ประกาศ 44/2563 แต่งตัั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 26 กุมภาพันธ์ 2563
146 2563 ประกาศ 2563 เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ 26 กุมภาพันธ์ 2563
147 2563 ประกาศ 86/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาเขตนครราชสีมา 2563 30 มีนาคม 2563
148 2563 คำสั่ง 87/2563 แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ (พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร), รศ.ดร. ) 2563 30 มีนาคม 2563
149 2563 ประกาศ 88/2563 แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนา (พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. (บุญชิต ญาณสํวโร), รศ.ดร.) 2563 30 มีนาคม 2563
150 2563 คำสั่ง 89/2563 แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ((พระครูศรีสิทธิบัณฑิต (พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม), ดร.) 2563 30 มีนาคม 2563
151 2563 ประกาศ 90/2563 แต่งตั้งผู้อำนวยาการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยี (พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร.) 2563 30 มีนาคม 2563
152 2563 คำสั่ง 91/2563 แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการสังคม (พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), ดร) 2563 30 มีนาคม 2563
153 2563 คำสั่ง 93/2563 แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี (พระวิสุทธิวรกิจ ธมฺมรํสี, (เสน่ห์ สังข์สุข) 2563 30 มีนาคม 2563
154 2563 คำสั่ง 92/2563 แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ (พระศรีสัจญาณมุนี, ดร. (สุมินทร์ ยติกโร)) 2563 30 มีนาคม 2563
155 2563 คำสั่ง 95/2563 แต่วตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี (พระครูปริยัติคุณาวุธ (เสรี ภูริปญฺโญ/รักเจริญ) ) 2563 30 มีนาคม 2563
156 2563 ประกาศ 94/2563 แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี (พระราชอุทัยโสภณ (มนัส สมชาโน), ดร.)) 2563 30 มีนาคม 2563
157 2563 คำสั่ง 96/2563 แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ระยอง (พระครูเกษมอรรถากร (วิรัต อุปสนฺโต)) 2563 30 มีนาคม 2563
158 2563 ข้อกำหนด 2563 เกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563 27 พฤษภาคม 2563
159 2563 ประกาศ 2563 แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 9 มิถุนายน 2563
160 2563 ประกาศ 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 28 พฤษภาคม 2563

รวม 644 รายการ : 33 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]