ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
101 2564 ประกาศ 14/2564 แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ (พระศรีพัชรโรดม, ดร.) 2564 25 กุมภาพันธ์ 2564
102 2564 ประกาศ 2564 กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2564 25 กุมภาพันธ์ 2564
103 2564 ประกาศ 2564 อนุมัติปรับปรุงหมวดวิชาพระพุทธศาสนา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 25 กุมภาพันธ์ 2564
104 2564 คำสั่ง 17/2564 แต่งตั้งกรรมการประจำวิทยาเขตนครราชสีมา 2564 25 กุมภาพันธ์ 2564
105 2564 ประกาศ 2564 ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2564 26 พฤศจิกายน 2564
106 2564 ประกาศ 2564 กฎกระทรวง เรื่อง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 25 มีนาคม 2564
107 2564 คำสั่ง 73/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาเขตแพร่ 2564 30 มิถุนายน 2564
108 2564 คำสั่ง 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาเขตนครสวรรค์ 2564 30 มิถุนายน 2564
109 2564 ประกาศ 75/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกลุ่มสถาบันของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2564 30 มิถุนายน 2564
110 2564 คำสั่ง 76/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสถาบันสมทบ พ.ศ. ๒๕๖๔ 30 มิถุนายน 2564
111 2564 ประกาศ 93/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาเขตเชียงใหม่ 2564 30 กรกฎาคม 2564
112 2564 ประกาศ 94/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 2564 30 กรกฎาคม 2564
113 2564 ประกาศ 95/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาเขตอุบลราชธานี 2564 30 กรกฎาคม 2564
114 2564 คำสั่ง 96/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ2564 26 สิงหาคม 2564
115 2564 ระเบียบ 2564 ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๔ 26 สิงหาคม 2564
116 2564 คำสั่ง 2564 ว่าด้วยกองทุนพัฒนาสำนักทะเบียนและวัดผล พ.ศ. 2564 30 กรกฎาคม 2564
117 2564 ประกาศ 2564 ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ ตามโครงการมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ของนิสิตนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 2564 30 กันยายน 2564
118 2564 คำสั่ง 99/2564 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ 2564 30 กันยายน 2564
119 2564 ประกาศ 2564 ประกาศคณะกรรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 2 กันยายน 2564
120 2564 คำสั่ง 105/2564 แต่งตั้งกรรมการประจำวิทยาเขตสุรินทร์ 2564 30 ตุลาคม 2564

รวม 633 รายการ : 32 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ]