ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
101 2564 ประกาศ 2564 อนุมัติปรับปรุงหมวดวิชาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 27 มกราคม 2564
102 2564 ประกาศ อว 8000.14/ว006 มอบอำนาจและหน้าที่ให้รองอธิการบดี สั่งการ กำกับดูแลและรับผิดชอบงานแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) 2564 13 กุมภาพันธ์ 2564
103 2564 ประกาศ 9/2564 แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 16 กุมภาพันธ์ 2564
104 2564 ประกาศ 10/2564 แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564
105 2564 ประกาศ 11/2564 แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ระยอง 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564
106 2564 คำสั่ง 12/2564 แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย (พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.) 25 กุมภาพันธ์ 2564
107 2564 คำสั่ง 16/2564 แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.) 2564 25 กุมภาพันธ์ 2564
108 2564 ประกาศ 14/2564 แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ (พระศรีพัชรโรดม, ดร.) 2564 25 กุมภาพันธ์ 2564
109 2564 ประกาศ 2564 กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2564 25 กุมภาพันธ์ 2564
110 2564 ประกาศ 2564 อนุมัติปรับปรุงหมวดวิชาพระพุทธศาสนา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 25 กุมภาพันธ์ 2564
111 2564 คำสั่ง 17/2564 แต่งตั้งกรรมการประจำวิทยาเขตนครราชสีมา 2564 25 กุมภาพันธ์ 2564
112 2564 ประกาศ 2564 ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2564 26 พฤศจิกายน 2564
113 2564 ประกาศ 2564 กฎกระทรวง เรื่อง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 25 มีนาคม 2564
114 2564 คำสั่ง 73/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาเขตแพร่ 2564 30 มิถุนายน 2564
115 2564 คำสั่ง 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาเขตนครสวรรค์ 2564 30 มิถุนายน 2564
116 2564 ประกาศ 75/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกลุ่มสถาบันของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2564 30 มิถุนายน 2564
117 2564 คำสั่ง 76/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสถาบันสมทบ พ.ศ. ๒๕๖๔ 30 มิถุนายน 2564
118 2564 ประกาศ 93/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาเขตเชียงใหม่ 2564 30 กรกฎาคม 2564
119 2564 ประกาศ 94/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 2564 30 กรกฎาคม 2564
120 2564 ประกาศ 95/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาเขตอุบลราชธานี 2564 30 กรกฎาคม 2564

รวม 644 รายการ : 33 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]