ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
81 2565 ข้อกำหนด 2565 มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 22 กันยายน 2565
82 2565 ประกาศ 2565 หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๕ 22 กันยายน 2565
83 2565 ประกาศ 2565 หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ในวารสารระดับชาติ และวารสารระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ 23 พฤศจิกายน 2565
84 2565 ไม่ระบุ 2566 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2565 28 มิถุนายน 2566
85 2565 ประกาศ 2565 ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) 2565 5 พฤษภาคม 2565
86 2565 ประกาศ 2565 ค่าธรรมเนียมการศึกษา-ป.ตรี-2565 5 พฤษภาคม 2565
87 2564 ประกาศ 2564 บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และตำแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป พ.ศ. 2564 26 สิงหาคม 2564
88 2564 ประกาศ 2564 ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-ฉบับที่-2-พ.ศ.2564 6 กรกฎาคม 2564
89 2564 พระราชบัญญัติ 2546 ว่าด้วยการจัดตั้งวิทยาเขต พุทธศักราช 2554 22 กันยายน 2546
90 2564 พระราชบัญญัติ 8/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานานาชาติ 2564 27 มกราคม 2564
91 2564 ประกาศ 1/2564 แต่งตั้งกรรมการสภาวิทยาเขตแพร่ 2564 27 มกราคม 2564
92 2564 ประกาศ 2/2564 แต่งตั้งกรรมการสภาวิทยาเขตนครสวรรค์ 2564 27 มกราคม 2564
93 2564 ประกาศ 2564 อนุมัติปรับปรุงหมวดวิชาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 27 มกราคม 2564
94 2564 ประกาศ อว 8000.14/ว006 มอบอำนาจและหน้าที่ให้รองอธิการบดี สั่งการ กำกับดูแลและรับผิดชอบงานแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) 2564 13 กุมภาพันธ์ 2564
95 2564 ประกาศ 9/2564 แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 16 กุมภาพันธ์ 2564
96 2564 ประกาศ 10/2564 แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564
97 2564 ประกาศ 11/2564 แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ระยอง 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564
98 2564 คำสั่ง 12/2564 แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย (พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.) 25 กุมภาพันธ์ 2564
99 2564 คำสั่ง 16/2564 แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.) 2564 25 กุมภาพันธ์ 2564
100 2564 ประกาศ 14/2564 แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ (พระศรีพัชรโรดม, ดร.) 2564 25 กุมภาพันธ์ 2564

รวม 632 รายการ : 32 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ]