ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
81 2565 ประกาศ อว 8000.14/ว69 แนวปฏิบัติในการวางระเบียบ ออกข้อบังคับ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ บันทึกช้อตกลง หรือสัญญาของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕ 11 พฤศจิกายน 2565
82 2565 ประกาศ 2565 หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 2565 10 มีนาคม 2565
83 2565 ประกาศ 2565 หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) 2565 29 ธันวาคม 2564
84 2565 ประกาศ 2565 แนวทางการพิจารณาเทียบคุณวุฒิผู้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 14 กันยายน 2565
85 2565 ประกาศ 2565 แนวทางการพิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษาในประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 14 กันยายน 2565
86 2565 ประกาศ 2565 หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 8 กันยายน 2565
87 2565 ประกาศ 2565 หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 8 กันยายน 2565
88 2565 ประกาศ 2565 มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. 2565 22 กันยายน 2565
89 2565 ข้อกำหนด 2565 มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 22 กันยายน 2565
90 2565 ประกาศ 2565 หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๕ 22 กันยายน 2565
91 2565 ประกาศ 2565 หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ในวารสารระดับชาติ และวารสารระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ 23 พฤศจิกายน 2565
92 2565 ไม่ระบุ 2566 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2565 28 มิถุนายน 2566
93 2565 ประกาศ 2565 ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) 2565 5 พฤษภาคม 2565
94 2565 ประกาศ 2565 ค่าธรรมเนียมการศึกษา-ป.ตรี-2565 5 พฤษภาคม 2565
95 2564 ประกาศ 2564 บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และตำแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป พ.ศ. 2564 26 สิงหาคม 2564
96 2564 ประกาศ 2564 ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-ฉบับที่-2-พ.ศ.2564 6 กรกฎาคม 2564
97 2564 พระราชบัญญัติ 2546 ว่าด้วยการจัดตั้งวิทยาเขต พุทธศักราช 2554 22 กันยายน 2546
98 2564 พระราชบัญญัติ 8/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานานาชาติ 2564 27 มกราคม 2564
99 2564 ประกาศ 1/2564 แต่งตั้งกรรมการสภาวิทยาเขตแพร่ 2564 27 มกราคม 2564
100 2564 ประกาศ 2/2564 แต่งตั้งกรรมการสภาวิทยาเขตนครสวรรค์ 2564 27 มกราคม 2564

รวม 644 รายการ : 33 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]