ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
521 2548 ประกาศ 2548 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 8 กันยายน 2548
522 2548 ประกาศ 2548 การับเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 30 มิถุนายน 2548
523 2548 ประกาศ 2548 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 16 พฤษภาคม 2548
524 2548 ประกาศ 2548 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 2548 16 พฤษภาคม 2548
525 2548 ประกาศ 2548 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) 2548 12 พฤษภาคม 2548
526 2548 ข้อกำหนด 2548 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 8 กันยายน 2548
527 2547 ข้อบังคับ 2547 ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดหน่วยวิทยบริการ พ.ศ. 2547 4/09/2547
528 2547 ข้อบังคับ 2547 ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขยายห้องเรียน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547 24/09/2547
529 2547 ข้อบังคับ 2547 ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกฑณ์และวิธีการจัดตั้งวิทยาลัย พ.ศ. 2547 4/09/2547
530 2547 ประกาศ 2547 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2546 09/02/2547
531 2547 ประกาศ 2547 ประกาศการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2547 29/05/2547
532 2547 ระเบียบ 2547 ระเบียบว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547 14/05/2547
533 2546 ข้อบังคับ 2546 ข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานบริการสังคม พ.ศ. 2546 27/12/46
534 2546 ประกาศ 2546 ประกาศเงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 18/08/2546
535 2546 ประกาศ 2546 ประกาศกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2546 16/07/2546
536 2546 ประกาศ 2546 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้าง พ.ศ. 2546 31/01/2546
537 2546 ประกาศ 2546 ประกาศเงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 28/08/2546
538 2546 ระเบียบ 2546 013 ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 05/04/2546
539 2546 ระเบียบ 2546 ระเบียบว่าด้วยมหาจุฬาบรรณาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 02/04/2546
540 2546 ระเบียบ 2546 ระเบียบว่าด้วยโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 02/04/2546

รวม 633 รายการ : 32 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] 27 [ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ]