ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
521 2548 ระเบียบ 2548 ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2548 31/05/2548
522 2548 ระเบียบ 2548 ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2548 31/05/2548
523 2548 ระเบียบ 2548 ระเบียบว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2548 10/03/2548
524 2548 ระเบียบ 2548 ระเบียบว่าด้วยโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 08/09/2548
525 2548 ข้อบังคับ 2548 ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับ2)2548 23 ธันวาคม 2548
526 2548 ข้อบังคับ 2548 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พุทธศักราช 2541 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2548 9 พฤษภาคม 2548
527 2548 ข้อบังคับ 2548 ว่าด้วยองค์กรนิสิต พุทธศักราช 2548 18 พฤศจิกายน 2548
528 2548 ประกาศ 2548 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 8 กันยายน 2548
529 2548 ประกาศ 2548 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 8 กันยายน 2548
530 2548 ประกาศ 2548 การับเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 30 มิถุนายน 2548
531 2548 ประกาศ 2548 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 16 พฤษภาคม 2548
532 2548 ประกาศ 2548 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 2548 16 พฤษภาคม 2548
533 2548 ประกาศ 2548 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) 2548 12 พฤษภาคม 2548
534 2548 ข้อกำหนด 2548 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 8 กันยายน 2548
535 2547 ข้อบังคับ 2547 ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดหน่วยวิทยบริการ พ.ศ. 2547 4/09/2547
536 2547 ข้อบังคับ 2547 ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขยายห้องเรียน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547 24/09/2547
537 2547 ข้อบังคับ 2547 ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกฑณ์และวิธีการจัดตั้งวิทยาลัย พ.ศ. 2547 4/09/2547
538 2547 ประกาศ 2547 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2546 09/02/2547
539 2547 ประกาศ 2547 ประกาศการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2547 29/05/2547
540 2547 ระเบียบ 2547 ระเบียบว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547 14/05/2547

รวม 644 รายการ : 33 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] 27 [ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]