ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
181 2563 ประกาศ 2563 อนุญาตและโอนทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยแก่วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ 2563 28 ตุลาคม 2563
182 2562 ประกาศ 2562 ว่าด้วยการจ่ายเงินชดเชยของผู้ปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 17/08/2562
183 2562 ประกาศ 2562 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2562 27 มิถุนายน 2562
184 2562 ประกาศ 2562 รวมเล่มประกาศ-มจร-เกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ 20 กุมภาพันธ์ 2563
185 2562 คำสั่ง 1920/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำ ปี พ.ศ.2562 26 ธันวาคม 2561
186 2562 ประกาศ 1921/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณามอบเข็มเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ.2562 26 ธันวาคม 2561
187 2562 คำสั่ง 29/2562 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 2562 7 มีนาคม 2562
188 2562 คำสั่ง 30/2562 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี วิทยาเขตอุบลราชธานี 2562 7 มีนาคม 2562
189 2562 คำสั่ง 44/2562 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานทางวิชาการ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ 2562 7 มีนาคม 2562
190 2562 คำสั่ง 45/2562 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2562 21 มีนาคม 2562
191 2562 ข้อกำหนด 2562 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี พุทธศักราช 2562 7 มีนาคม 2562
192 2562 ข้อบังคับ 2562 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี พุทธศักราช 2562 7 มีนาคม 2562
193 2562 ระเบียบ 2562 ว่าด้วยการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา พ.ศ.2562 7 มีนาคม 2562
194 2562 ประกาศ 2562 กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2562 26 ธันวาคม 2561
195 2562 ประกาศ 2562 ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562 26 ธันวาคม 2561
196 2562 ประกาศ 2562 ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 1 พฤษภาคม 2562
197 2562 คำสั่ง 2562 ว่าด้วยกองทุนบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ 1 กรกฎาคม 2562
198 2562 คำสั่ง 2562 ว่าด้วยกองทุนพระไตรปิฎก พ.ศ. ๒๕๖๒ 1 พฤษภาคม 2562
199 2562 ข้อบังคับ 2562 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 30 สิงหาคม 2562
200 2562 ประกาศ 2562 ภารกิจ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 24 เมษายน 2562

รวม 644 รายการ : 33 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]