ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
161 2563 ประกาศ 2563 อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช 2563 30 กันยายน 2563
162 2563 ประกาศ ศธ 5101.2/2399 รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2563 6 สิงหาคม 2563
163 2563 ประกาศ 330/2563 แต่งตั้งกรรมการประจำวิทยาเขตนครสวรรค์ 2563 28 ตุลาคม 2563
164 2563 คำสั่ง 369/2563 แต่งตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 2563 26 พฤศจิกายน 2563
165 2563 คำสั่ง 370/2563 แต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2563 26 พฤศจิกายน 2563
166 2563 ประกาศ 371/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ หรือ ก.พ.ว. (เพิ่มเติม) 2563 26 พฤศจิกายน 2563
167 2563 ข้อกำหนด 2563 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี 2563 26 พฤศจิกายน 2563
168 2563 ข้อบังคับ 2563 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๓ 26 พฤศจิกายน 2563
169 2563 ข้อบังคับ 2563 ว่าด้วยกองทุนพัฒนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2563 26 พฤศจิกายน 2563
170 2563 ประกาศ 2563 ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 26 ธันวาคม 2563
171 2563 ข้อกำหนด 2563 เป้าหมายของตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 26 ธันวาคม 2563
172 2563 ข้อบังคับ 2563 ว่าด้วยสถาบันสมทบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 26 ธันวาคม 2563
173 2563 ประกาศ 2563 อนุมัติยุบเลิกหน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ วัดสระแก้ว (พระอารามหลวง) จังหวัดสระแก้ว 26 พฤศจิกายน 2563
174 2563 ประกาศ 2563 อนุญาตและโอนทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยแก่วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ 2563 28 ตุลาคม 2563
175 2562 ประกาศ 2562 ว่าด้วยการจ่ายเงินชดเชยของผู้ปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 17/08/2562
176 2562 ประกาศ 2562 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2562 27 มิถุนายน 2562
177 2562 ประกาศ 2562 รวมเล่มประกาศ-มจร-เกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ 20 กุมภาพันธ์ 2563
178 2562 คำสั่ง 1920/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำ ปี พ.ศ.2562 26 ธันวาคม 2561
179 2562 ประกาศ 1921/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณามอบเข็มเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ.2562 26 ธันวาคม 2561
180 2562 คำสั่ง 29/2562 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 2562 7 มีนาคม 2562

รวม 633 รายการ : 32 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ]