ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
161 2563 ข้อบังคับ อว8000.13/293 ว่าด้วยการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานของนิสิตบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 11 ตุลาคม 2562
162 2563 คำสั่ง 224/2563 อนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยลัย 2563 29 กรกฎาคม 2563
163 2563 คำสั่ง 280/2563 แต่งตั้งกรรมการสภาวิทยาเขตหนองคาย 2563 27 สิงหาคม 2563
164 2563 ประกาศ 2563 การประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนิสิตปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ 27 สิงหาคม 2563
165 2563 ระเบียบ 2563 ว่าด้วยกองทุนพัฒนาคณะครุศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 27 สิงหาคม 2563
166 2563 คำสั่ง 317/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2563 30 กันยายน 2563
167 2563 คำสั่ง 318/2563 แต่งตั้ืงอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช 2563 30 กันยายน 2563
168 2563 ประกาศ 2563 อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช 2563 30 กันยายน 2563
169 2563 ประกาศ ศธ 5101.2/2399 รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2563 6 สิงหาคม 2563
170 2563 ประกาศ 330/2563 แต่งตั้งกรรมการประจำวิทยาเขตนครสวรรค์ 2563 28 ตุลาคม 2563
171 2563 คำสั่ง 369/2563 แต่งตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 2563 26 พฤศจิกายน 2563
172 2563 คำสั่ง 370/2563 แต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2563 26 พฤศจิกายน 2563
173 2563 ประกาศ 371/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ หรือ ก.พ.ว. (เพิ่มเติม) 2563 26 พฤศจิกายน 2563
174 2563 ข้อกำหนด 2563 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี 2563 26 พฤศจิกายน 2563
175 2563 ข้อบังคับ 2563 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๓ 26 พฤศจิกายน 2563
176 2563 ข้อบังคับ 2563 ว่าด้วยกองทุนพัฒนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2563 26 พฤศจิกายน 2563
177 2563 ประกาศ 2563 ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 26 ธันวาคม 2563
178 2563 ข้อกำหนด 2563 เป้าหมายของตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 26 ธันวาคม 2563
179 2563 ข้อบังคับ 2563 ว่าด้วยสถาบันสมทบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 26 ธันวาคม 2563
180 2563 ประกาศ 2563 อนุมัติยุบเลิกหน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ วัดสระแก้ว (พระอารามหลวง) จังหวัดสระแก้ว 26 พฤศจิกายน 2563

รวม 644 รายการ : 33 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]