ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
261 2560 ข้อกำหนด 2560 ข้อปฏิบัติในการสอบ ระดับปริญญาตรี 2560 16 มีนาคม 2560
262 2560 ประกาศ 2560 แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง-ชื่อส่วนงานภาษาอังกฤษ พ.ศ.2560 24 กุมภาพันธ์ 2560
263 2560 ระเบียบ 2560 ว่าด้วยกองทุนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 11 สิงหาคม 2560
264 2560 ระเบียบ 2560 ว่าด้วยกองทุนหอพักนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 26 กันยายน 2560
265 2560 ประกาศ 2560 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 9 สิงหาคม 2560
266 2560 ประกาศ 2560 การจัดตั้งสถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย-วิทยาเขตขอนแก่น 2560 8 มีนาคม 2560
267 2560 ประกาศ 2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป 23 พฤศจิกายน 2560
268 2560 ประกาศ 2560 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐ 20 มกราคม 2560
269 2560 ประกาศ 2560 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๖๐ 21 ธันวาคม 2560
270 2560 ประกาศ 2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป 23 พฤศจิกายน 2560
271 2560 ประกาศ 2560 ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 16 ตุลาคม 2560
272 2560 ประกาศ 2560 เป้าหมายของตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 13 มีนาคม 2561
273 2559 ข้อบังคับ 2559 การขอพระราชทานสมณศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 29/06/2559
274 2559 ข้อบังคับ 2559 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๙ 07/03/2559
275 2559 ข้อบังคับ 2559 ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบการบริหารในวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 21/07/2559
276 2559 ประกาศ 2559 วินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.๒๕๕๙ 21/03/2559
277 2559 ประกาศ 2559 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2557 11/02/2559
278 2559 ประกาศ 2559 กำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายเแดนภาคใต้เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 30/10/2559
279 2559 ประกาศ 2559 ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเลือกและการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของสมาชิก 05/02/2559
280 2559 ข้อบังคับ 2559 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดหน่วยวิทยบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 16 กุมภาพันธ์ 2559

รวม 644 รายการ : 33 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]