ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
261 2560 ประกาศ 2560 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๖๐ 21 ธันวาคม 2560
262 2560 ประกาศ 2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป 23 พฤศจิกายน 2560
263 2560 ประกาศ 2560 ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 16 ตุลาคม 2560
264 2560 ประกาศ 2560 เป้าหมายของตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 13 มีนาคม 2561
265 2559 ข้อบังคับ 2559 การขอพระราชทานสมณศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 29/06/2559
266 2559 ข้อบังคับ 2559 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๙ 07/03/2559
267 2559 ข้อบังคับ 2559 ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบการบริหารในวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 21/07/2559
268 2559 ประกาศ 2559 วินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.๒๕๕๙ 21/03/2559
269 2559 ประกาศ 2559 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2557 11/02/2559
270 2559 ประกาศ 2559 กำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายเแดนภาคใต้เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 30/10/2559
271 2559 ประกาศ 2559 ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเลือกและการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของสมาชิก 05/02/2559
272 2559 ข้อบังคับ 2559 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดหน่วยวิทยบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 16 กุมภาพันธ์ 2559
273 2559 ข้อบังคับ 2559 ว่าด้วยขอพระราชทานสมณศักดิ์ 2559 29 มิถุนายน 2559
274 2559 ข้อบังคับ 2559 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล2559 9 มีนาคม 2559
275 2559 ประกาศ 2559 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่ง กำหนดภาระงาน การบรรจุแต่งตั้ง การได้รับค่าจ้าง การพ้นจากตำแหน่งลูกจ้าง 2559 7 กรกฏาคม 2559
276 2559 ข้อบังคับ 2559 ว่าด้วยเกณฑ์วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2559 19 ตุลาคม 2559
277 2559 ระเบียบ 2559 ว่าด้วยกองทุนพระสอนศีลธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 20 ธันวาคม 2559
278 2559 ระเบียบ 2559 ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านการเงินของหลักสูตรภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙ 20 ธันวาคม 2559
279 2559 ประกาศ 2559 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) 20 เมษายน 2559
280 2559 ประกาศ 2559 คำนิยาม รูปแบบ และลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 25 กรกฎาคม 2559

รวม 633 รายการ : 32 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ]