ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
241 2561 ประกาศ ศธ 0509(2)/ว1076 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว 2561 4 กรกฎาคม 2561
242 2561 ประกาศ ศธ 0509(2)/ว4 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 30 ตุลาคม 2561
243 2561 ประกาศ 2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 20 กรกฎาคม 2561
244 2561 ประกาศ ศธ 0509(2)/ว4 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 30 ตุลาคม 2561
245 2561 คำสั่ง 1611/2561 แต่งตั้งคณบดี 2561 1 ธันวาคม 2561
246 2561 ประกาศ 2561 ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 17 เมษายน 2561
247 2561 ข้อกำหนด 2561 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ พุทธศักราช 2561 22 เมษายน 2561
248 2561 ข้อกำหนด 2561 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร พุทธศักราช 2561 27 เมษายน 2561
249 2561 คำสั่ง 1905/2561 เทียบตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2561 26 ธันวาคม 2561
250 2561 ประกาศ 435/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 2561 17 เมษายน 2561
251 2561 ประกาศ 435/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 2561 17 เมษายน 2561
252 2561 คำสั่ง 436/2561 แต่งตั้งกรรมการประจำวิทยาเขตขอนแก่น 2561 17 เมษายน 2561
253 2561 คำสั่ง 1127/2561 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 2561 10 กันยายน 2561
254 2561 ประกาศ 2561 เกณฑ์การรับและจ่ายเงินของหลักสูตรพิเศษ พ.ศ. 2561 13 ธันวาคม 2561
255 2561 ประกาศ 2561 การกำหนดจำนวนรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 30 สิงหาคม 2566
256 2561 คำสั่ง 2561 แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยเรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 27 สิงหาคม 2561
257 2560 ข้อบังคับ 2560 ว่าด้วยการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 13 กันยายน 2560
258 2560 ประกาศ 2560 ชื่อประจำตำแหน่งบุคลากรภาษาอังกฤษ พ.ศ.2560 24 กุมภาพันธ์ 2560
259 2560 ประกาศ 2560 มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2560 30 มกราคม 2560
260 2560 ข้อบังคับ ศธ6100/244 ว่าด้วยการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 13 กันยายน 2560

รวม 644 รายการ : 33 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]