ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
241 2561 ข้อกำหนด 2561 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร พุทธศักราช 2561 27 เมษายน 2561
242 2561 คำสั่ง 1905/2561 เทียบตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2561 26 ธันวาคม 2561
243 2561 ประกาศ 435/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 2561 17 เมษายน 2561
244 2561 ประกาศ 435/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 2561 17 เมษายน 2561
245 2561 คำสั่ง 436/2561 แต่งตั้งกรรมการประจำวิทยาเขตขอนแก่น 2561 17 เมษายน 2561
246 2561 คำสั่ง 1127/2561 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 2561 10 กันยายน 2561
247 2561 ประกาศ 2561 เกณฑ์การรับและจ่ายเงินของหลักสูตรพิเศษ พ.ศ. 2561 13 ธันวาคม 2561
248 2561 ประกาศ 2561 การกำหนดจำนวนรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 30 สิงหาคม 2566
249 2560 ข้อบังคับ 2560 ว่าด้วยการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 13 กันยายน 2560
250 2560 ประกาศ 2560 ชื่อประจำตำแหน่งบุคลากรภาษาอังกฤษ พ.ศ.2560 24 กุมภาพันธ์ 2560
251 2560 ประกาศ 2560 มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2560 30 มกราคม 2560
252 2560 ข้อบังคับ ศธ6100/244 ว่าด้วยการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 13 กันยายน 2560
253 2560 ข้อกำหนด 2560 ข้อปฏิบัติในการสอบ ระดับปริญญาตรี 2560 16 มีนาคม 2560
254 2560 ประกาศ 2560 แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง-ชื่อส่วนงานภาษาอังกฤษ พ.ศ.2560 24 กุมภาพันธ์ 2560
255 2560 ระเบียบ 2560 ว่าด้วยกองทุนวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 11 สิงหาคม 2560
256 2560 ระเบียบ 2560 ว่าด้วยกองทุนหอพักนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 26 กันยายน 2560
257 2560 ประกาศ 2560 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 9 สิงหาคม 2560
258 2560 ประกาศ 2560 การจัดตั้งสถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย-วิทยาเขตขอนแก่น 2560 8 มีนาคม 2560
259 2560 ประกาศ 2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป 23 พฤศจิกายน 2560
260 2560 ประกาศ 2560 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐ 20 มกราคม 2560

รวม 633 รายการ : 32 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ]