ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
421 2553 ข้อกำหนด 2553 ข้อกำหนดการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี พ.ศ. 2553 11/11/2553
422 2553 ข้อกำหนด 2553 ข้อกำหนดการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ พ.ศ. 2553 31/05/2553
423 2553 ประกาศ 2553 ประกาศการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553 11/11/2553
424 2553 ประกาศ 2553 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2553 29/06/2553
425 2553 ระเบียบ 2553 ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 11/11/2553
426 2553 ระเบียบ 2553 ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 26/05/2553
427 2553 ระเบียบ 2553 ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 26/05/2553
428 2553 ระเบียบ 2553 ระเรียบว่าด้วยอาคาร 92 ปี ปัญญานันทะ พ.ศ. 2553 07/09/2553
429 2553 ข้อบังคับ 2553 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พุทธศักราช 2541 (ฉบับ4) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2553 26 มีนาคม 2553
430 2553 ข้อบังคับ 2553 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พุทธศักราช 2541 (ฉบับ5) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2553 15 กรกฎาคม 2553
431 2553 ข้อบังคับ 2553 ว่าด้วยกองทุนสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2553 17 พฤศจิกายน 2553
432 2552 ข้อบังคับ 2552 ข้อบังคับว่าด้วยสถาบันสมทบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 14/08/2552
433 2552 ข้อบังคับ 2552 ขัอบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2552 27/06/2552
434 2552 ข้อบังคับ 2552 ข้อบังคับว่าด้วยหอพักนิสิต พ.ศ. 2552 29/10/2552
435 2552 ประกาศ 2552 ประกาศค่าตอบแทนการบรรยายพิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพครู พ.ศ. 2552 08/04/52
436 2552 ประกาศ 2552 ประกาศอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2552 22/04/2552
437 2552 ประกาศ 2552 ประกาศอนุมัติหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและการจัดการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) 12//11/2552
438 2552 ประกาศ 2552 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู พ.ศ. 2552 22/12/2552
439 2552 ประกาศ 2552 ประกาศการศึกษาสำหรับชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2552 08/04/2552
440 2552 ประกาศ 2552 ประกาศอัตราค่าบำรุงการใช้อาคารและสถานที่ มจร อยุธยา พ.ศ. 2552 17/10/2552

รวม 633 รายการ : 32 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ]