ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
421 2554 ประกาศ 2554 ประกาศตัวบ่งชี้สำหรับประเมินส่วนจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2554 30/04/2555
422 2554 ประกาศ 2554 ประกาศแนวปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 24/05/2555
423 2554 ข้อบังคับ 2554 ว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธศักราช 2554 11 เมษายน 2554
424 2554 ข้อกำหนด 2554 ขั้นตอนในการเปิดและปิดหลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๕๔ 29 กรกฎาคม 2554
425 2554 ประกาศ 2554 คณะกรรมการการอุดมศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 9 พฤศจิกายน 2554
426 2554 ประกาศ 2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ 30 ธันวาคม 2554
427 2553 ข้อบังคับ 2553 ข้อบังคับว่าด้วยการส่งเสริมการกีฬาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2553 30/09/2553
428 2553 ข้อบังคับ 2553 ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2553 07/09/2553
429 2553 ข้อกำหนด 2553 ข้อกำหนดการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี พ.ศ. 2553 11/11/2553
430 2553 ข้อกำหนด 2553 ข้อกำหนดการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ พ.ศ. 2553 31/05/2553
431 2553 ประกาศ 2553 ประกาศการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553 11/11/2553
432 2553 ประกาศ 2553 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2553 29/06/2553
433 2553 ระเบียบ 2553 ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 11/11/2553
434 2553 ระเบียบ 2553 ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 26/05/2553
435 2553 ระเบียบ 2553 ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 26/05/2553
436 2553 ระเบียบ 2553 ระเรียบว่าด้วยอาคาร 92 ปี ปัญญานันทะ พ.ศ. 2553 07/09/2553
437 2553 ข้อบังคับ 2553 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พุทธศักราช 2541 (ฉบับ4) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2553 26 มีนาคม 2553
438 2553 ข้อบังคับ 2553 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พุทธศักราช 2541 (ฉบับ5) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2553 15 กรกฎาคม 2553
439 2553 ข้อบังคับ 2553 ว่าด้วยกองทุนสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2553 17 พฤศจิกายน 2553
440 2552 ข้อบังคับ 2552 ข้อบังคับว่าด้วยสถาบันสมทบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 14/08/2552

รวม 641 รายการ : 33 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]