ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
321 2558 ประกาศ 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจาฯ 7 ตุลาคม 2558
322 2558 ประกาศ 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 2558
323 2558 ประกาศ 2558 กระทรวงศึกษาธิการแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 7 ตุลาคม 2558
324 2558 ประกาศ ศธ 0506(1)/ว1636 ประกาศคณะกรรมการอุดมการศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 24 ธันวาคม 2558
325 2558 ประกาศ 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 26 มิถุนายน 2558
326 2558 ประกาศ 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 26 มิถุนายน 2558
327 2558 ข้อกำหนด 2558 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ พุทธศักราช 2558 14 ธันวาคม 2558
328 2558 ข้อกำหนด 2558 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด พุทธศักราช 2558 14 ธันวาคม 2558
329 2558 ข้อกำหนด 2558 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี พุทธศักราช 2558 14 ธันวาคม 2558
330 2557 ข้อบังคับ 2557 คณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ 20/01/2558
331 2557 ข้อบังคับ 2557 ข้อบังคับว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557 31/05/2557
332 2557 ข้อบังคับ 2557 ข้อบังคับ ว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต พ.ศ.2557 16/12/2557
333 2557 ประกาศ ศธ 6100.7/ว77 แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยอนุมัติเปิดสกสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน 28 สิงหาคม 2557
334 2557 ประกาศ ศธ 6100.1/192 แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย-เปิดสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 7 มีนาคม 2557
335 2557 ประกาศ 2557 ประกาศอัตราค่าตอบแทนการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม) 29/07/2557
336 2557 ประกาศ 2557 ประกาศการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษนอกเวลาที่กำหนดให้เป็นช่วงเวลาปฏิบัติงานปกติ พ.ศ. 2557 31/07/2557
337 2557 ประกาศ 2557 ประกาศอนุมัติหลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์ 25/08/2557
338 2557 ประกาศ 2557 ประกาศองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพส่วนงานสนับสนุน พ.ศ. 2557 26/03/2557
339 2557 ประกาศ 2557 ประกาศความหมายของคำในเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557 26/03/2557
340 2557 ประกาศ 2557 ประกาศภารกิจ อำนาจหนัาที่และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 29/04/2557

รวม 633 รายการ : 32 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ]