ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
321 2558 ข้อบังคับ 2558 ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานภายในวิทยาลัย 2557 20 มกราคม 2558
322 2558 ข้อบังคับ 2558 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พุทธศักราช 2541 (ฉบับ6) แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2558 14 ธันวาคม 2558
323 2558 ข้อบังคับ 2558 ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่5 ) พ.ศ. 2558 4 กรกฎาคม 2558
324 2558 ประกาศ 2558 ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 7 กันยายน 2558
325 2558 ประกาศ 2558 การจัดการศึกษารายวิชาสามัญเพิ่มเติมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา พระปริยัติธรรมแผนกบาลีชั้นเปรียญธรรม ๓ ประโยค พ.ศ. ๒๕๕๘ 22 ตุลาคม 2558
326 2558 ประกาศ 2558 ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 7 กันยายน 2558
327 2558 ประกาศ 2558 หลักเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตรี หลักสุตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ 2558 27 พฤศจิกายน 2558
328 2558 ประกาศ 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจาฯ 7 ตุลาคม 2558
329 2558 ประกาศ 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจาฯ 7 ตุลาคม 2558
330 2558 ประกาศ 2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 2558
331 2558 ประกาศ 2558 กระทรวงศึกษาธิการแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 7 ตุลาคม 2558
332 2558 ประกาศ ศธ 0506(1)/ว1636 ประกาศคณะกรรมการอุดมการศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 24 ธันวาคม 2558
333 2558 ประกาศ 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 26 มิถุนายน 2558
334 2558 ประกาศ 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 26 มิถุนายน 2558
335 2558 ข้อกำหนด 2558 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ พุทธศักราช 2558 14 ธันวาคม 2558
336 2558 ข้อกำหนด 2558 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด พุทธศักราช 2558 14 ธันวาคม 2558
337 2558 ข้อกำหนด 2558 การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี พุทธศักราช 2558 14 ธันวาคม 2558
338 2557 ข้อบังคับ 2557 คณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ 20/01/2558
339 2557 ข้อบังคับ 2557 ข้อบังคับว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557 31/05/2557
340 2557 ข้อบังคับ 2557 ข้อบังคับ ว่าด้วยการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต พ.ศ.2557 16/12/2557

รวม 650 รายการ : 33 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]