ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
61 2565 ประกาศ 2565 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๕ 18 กรกฎาคม 2565
62 2565 ประกาศ 2565 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 18 กรกฎาคม 2565
63 2565 ประกาศ 2565 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ 18 กรกฎาคม 2565
64 2565 ประกาศ 2565 รายละเอียดผลลัพย์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 20 กรกฎาคม 2565
65 2565 คำสั่ง 1100/2565 แต่งตั้งรองอธิการดี 2565 31 สิงหาคม 2565
66 2565 คำสั่ง 1104/2565 แนวทางปฏิบัติสำหรับการสั่งการของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 2565 31 สิงหาคม 2565
67 2565 ประกาศ 1124/2565 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีในส่วนกลาง 2565 1 กันยายน 2565
68 2565 คำสั่ง 228/2565 แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม (พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ)) 2565 2 กันยายน 2565
69 2565 ประกาศ 2565 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา หรือหลักสูตรควบคุมคุมระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. ๒๕๖๕ 22 กันยายน 2565
70 2565 ประกาศ 2565 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับ ปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 22 กันยายน 2565
71 2565 ประกาศ 2565 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 25 กันยายน 2565
72 2565 คำสั่ง 2565 บัญชีอัตราเงินตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และตำแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป พ.ส. ๒๕๖๕ 1 ตุลาคม 2565
73 2565 ประกาศ 2565 ว่าด้วยฌาปนกิจสงเคราะห์ สวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕ 1 ตุลาคม 2565
74 2565 ประกาศ 2565 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 31 ตุลาคม 2565
75 2565 คำสั่ง 241/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 2565 31 ตุลาคม 2565
76 2565 คำสั่ง 242/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสถาบันสมทบ พ.ศ.2565 31 ตุลาคม 2565
77 2565 ประกาศ 243/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสถาบันภาษา 2565 31 ตุลาคม 2565
78 2565 คำสั่ง 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักพิมพ์ มจร 2565 31 ตุลาคม 2565
79 2565 คำสั่ง 246/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการภายใน มจร พ.ศ. 2565 31 ตุลาคม 2565
80 2565 ข้อบังคับ 2565 ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 31

รวม 650 รายการ : 33 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]