ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
61 2565 คำสั่ง 228/2565 แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม (พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ)) 2565 2 กันยายน 2565
62 2565 ประกาศ 2565 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา หรือหลักสูตรควบคุมคุมระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. ๒๕๖๕ 22 กันยายน 2565
63 2565 ประกาศ 2565 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับ ปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 22 กันยายน 2565
64 2565 ประกาศ 2565 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 25 กันยายน 2565
65 2565 คำสั่ง 2565 บัญชีอัตราเงินตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และตำแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป พ.ส. ๒๕๖๕ 1 ตุลาคม 2565
66 2565 ประกาศ 2565 ว่าด้วยฌาปนกิจสงเคราะห์ สวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕ 1 ตุลาคม 2565
67 2565 ประกาศ 2565 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 31 ตุลาคม 2565
68 2565 คำสั่ง 241/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 2565 31 ตุลาคม 2565
69 2565 คำสั่ง 242/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสถาบันสมทบ พ.ศ.2565 31 ตุลาคม 2565
70 2565 ประกาศ 243/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสถาบันภาษา 2565 31 ตุลาคม 2565
71 2565 คำสั่ง 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักพิมพ์ มจร 2565 31 ตุลาคม 2565
72 2565 คำสั่ง 246/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการภายใน มจร พ.ศ. 2565 31 ตุลาคม 2565
73 2565 ข้อบังคับ 2565 ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 31
74 2565 ประกาศ อว 8000.14/ว69 แนวปฏิบัติในการวางระเบียบ ออกข้อบังคับ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ บันทึกช้อตกลง หรือสัญญาของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕ 11 พฤศจิกายน 2565
75 2565 ประกาศ 2565 หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 2565 10 มีนาคม 2565
76 2565 ประกาศ 2565 หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) 2565 29 ธันวาคม 2564
77 2565 ประกาศ 2565 แนวทางการพิจารณาเทียบคุณวุฒิผู้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 14 กันยายน 2565
78 2565 ประกาศ 2565 แนวทางการพิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษาในประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 14 กันยายน 2565
79 2565 ประกาศ 2565 หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 8 กันยายน 2565
80 2565 ประกาศ 2565 หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 8 กันยายน 2565

รวม 633 รายการ : 32 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ]