ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
41 2565 ข้อบังคับ 2565 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 31 ตุลาคม 2565
42 2565 ข้อบังคับ 2565 ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ สวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2565 1 ตุลาคม 2565
43 2565 ประกาศ 2565 แนวปฏิบัติในการวางระเบียบ ออกข้อบังคับ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ บันทึกข้อตกลง หรือสัญญาของมหาวิทยาลัย พ.ศ.​2565 3 พฤศจิกายน 2565
44 2565 คำสั่ง 2565 คณะกรรมการดำเนินการด้านนิติการ ประจำวิทยาเขตขอนแก่น 27 พฤศจิกายน 2565
45 2565 ประกาศ 2565 แนวปฏิบัติการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 20/03/2565
46 2565 ประกาศ 2565 ประกาศ_โครงสร้างหลักสูตร-ป.ตรี-ตามเกณ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี-พ.ศ.-๒๕๖๕ 30 มกราคม 2566
47 2565 ประกาศ 2565 ประกาศ_โครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร-พ.ศ.-๒๕๖๕ 30 มกราคม 2566
48 2565 ประกาศ 2565 ปริญญาในสาขาและอักษรย่อสำหรับวิชา (ฉบับ6) พ.ศ.2565 27 เมษายน 2565
49 2565 คำสั่ง 106/2564 แต่งตั้วคณะกรรมการพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 30 พฤศจิกายน 2564
50 2565 ประกาศ 2565 ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 30 พฤศจิกายน 2564
51 2565 คำสั่ง 8/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสำนักทะเบียนและวัดผล2565 11 มกราคม 2565
52 2565 ประกาศ 29/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือวิทยาลัย 2565 29 มกราคม 2565
53 2565 ข้อบังคับ 2565 ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2565 2 กุมภาพันธ์ 2565
54 2565 ประกาศ 49/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมกีฬา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2565 24 กุมภาพันธ์ 2564
55 2565 คำสั่ง 50/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาเขตขอนแก่น 2565 26 กุมภาพันธ์ 2565
56 2565 คำสั่ง 84/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕ 7 เมษายน2565
57 2565 ประกาศ 2565 กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 2 พฤษภาคม 2565
58 2565 คำสั่ง 147/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 2565 2 พฤษภาคม 2565
59 2565 คำสั่ง 148/2565 แต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2565 2 พฤษภาคม 2565
60 2565 ข้อบังคับ 2565 ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 23 มิถุนายน 2565

รวม 650 รายการ : 33 หน้า : [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]