ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
41 2565 คำสั่ง 106/2564 แต่งตั้วคณะกรรมการพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 30 พฤศจิกายน 2564
42 2565 ประกาศ 2565 ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 30 พฤศจิกายน 2564
43 2565 คำสั่ง 8/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสำนักทะเบียนและวัดผล2565 11 มกราคม 2565
44 2565 ประกาศ 29/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือวิทยาลัย 2565 29 มกราคม 2565
45 2565 ข้อบังคับ 2565 ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2565 2 กุมภาพันธ์ 2565
46 2565 ประกาศ 49/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมกีฬา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2565 24 กุมภาพันธ์ 2564
47 2565 คำสั่ง 50/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาเขตขอนแก่น 2565 26 กุมภาพันธ์ 2565
48 2565 คำสั่ง 84/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕ 7 เมษายน2565
49 2565 ประกาศ 2565 กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 2 พฤษภาคม 2565
50 2565 คำสั่ง 147/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 2565 2 พฤษภาคม 2565
51 2565 คำสั่ง 148/2565 แต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2565 2 พฤษภาคม 2565
52 2565 ข้อบังคับ 2565 ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 23 มิถุนายน 2565
53 2565 ประกาศ 2565 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๕ 18 กรกฎาคม 2565
54 2565 ประกาศ 2565 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 18 กรกฎาคม 2565
55 2565 ประกาศ 2565 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ 18 กรกฎาคม 2565
56 2565 ประกาศ 2565 รายละเอียดผลลัพย์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 20 กรกฎาคม 2565
57 2565 คำสั่ง 1100/2565 แต่งตั้งรองอธิการดี 2565 31 สิงหาคม 2565
58 2565 คำสั่ง 1104/2565 แนวทางปฏิบัติสำหรับการสั่งการของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี 2565 31 สิงหาคม 2565
59 2565 ประกาศ 1124/2565 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีในส่วนกลาง 2565 1 กันยายน 2565
60 2565 คำสั่ง 228/2565 แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม (พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ)) 2565 2 กันยายน 2565

รวม 632 รายการ : 32 หน้า : [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ]