ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
361 2556 ข้อกำหนด 2556 ข้อกำหนดการจัดตั้งส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 21/10/2556
362 2556 ข้อกำหนด 2556 ข้อกำหนดการจัดตั้งสำนักทะเบียนและวัดผล พุทธศักราช 2556 15/02/2556
363 2556 ข้อกำหนด 2556 ข้อกำหนดการจัดวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ พุทธศักราช 2556 15/02/2556
364 2556 ประกาศ 2556 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2556 23/12/2556
365 2556 ประกาศ 2556 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสำรองจ่าย พ.ศ. 2556 23/12/2556
366 2556 ประกาศ 2556 ประกาศการแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2556 21/10/2556
367 2556 ประกาศ 2556 ประกาศการปรับฐานเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 30/10/2556
368 2556 ประกาศ 2556 บัญชีอัตราเงินเดือนบุคลากรขั้นต่ำ ขั้นสูง และบัญชีอัตราเงินเดือนบุคลากร พ.ศ. 2556 30/04/2556
369 2556 ประกาศ 2556 ประกาศการแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 15/02/2556
370 2556 ประกาศ 2556 ประกาศการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 15/02/2556
371 2556 ระเบียบ 2556 ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการเบิกจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. 2556 16/12/2556
372 2556 ระเบียบ 2556 ระเบียบว่าด้วยกองทุนพุทธวิปัสสนานานาชาติ พ.ศ. 2556 05/06/2556
373 2556 ระเบียบ 2556 ระเบียบว่าด้วยกองทุนพระธรรมทูตสายต่างประเทศ พ.ศ. 2556 05/06/2556
374 2556 คำสั่ง 186/2556 การแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด 30/04/2556
375 2556 คำสั่ง 186/2556 การแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดใหม่ 3/01/2556
376 2556 คำสั่ง 2556 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการเบิกจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๖ 16 ธันวาคม 2556
377 2556 พระราชบัญญัติ 2556 โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) พุทธศักราช ๒๕๕๖ 5 มีนาคม 2555
378 2556 ประกาศ 2556 การรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา (ป.ทศ.) เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 18 พฤษภาคม 2556
379 2556 ประกาศ 2556 การรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา (ป.ทศ.) เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 2556 18 พฤษภาคม 2556
380 2556 ประกาศ ศธ 6100.1/233 การยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย 2556 30 เมษายน 2556

รวม 632 รายการ : 32 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ]