ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
361 2557 ระเบียบ 2557 ว่าด้วยกองทุนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พ.ศ. ๒๕๕๗ 16 ธันวาคม 2557
362 2557 ประกาศ 2557 การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษนอกเวลาที่กำหนดให้เป็นช่วงเวลาปฏิบัติงานปกติ พ.ศ. 2557 31 กรกฎาคม 2557
363 2557 ประกาศ 2557 ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ราชกิจจานุเบกษา) 16 ธันวาคม 2557
364 2557 ประกาศ 2557 การปรับอัตราเงินเดือนบุคลากรของมหาวิทยาลัยประเภทอัตราค่าจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๗ 13 กุมภาพันธ์ 2557
365 2557 ประกาศ 2557 ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ราชกิจจานุเบกษา) 16 ธันวาคม 2557
366 2557 ประกาศ 2557 ว่าด้วยกองทุนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พ.ศ. ๒๕๕๗ 16 ธันวาคม 2557
367 2557 ประกาศ 2557 หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประเมินผลงานเพื่อดำรงตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๗ 30 ธันวาคม 2557
368 2556 ข้อกำหนด 2556 การจัดตั้งสำนักทะเบียนและวัดผล พุทธศักราช 2556 15/02/2556
369 2556 ข้อบังคับ 2556 ข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2556 05/06/2556
370 2556 ข้อกำหนด 2556 ข้อกำหนดการจัดตั้งส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 21/10/2556
371 2556 ข้อกำหนด 2556 ข้อกำหนดการจัดตั้งสำนักทะเบียนและวัดผล พุทธศักราช 2556 15/02/2556
372 2556 ข้อกำหนด 2556 ข้อกำหนดการจัดวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ พุทธศักราช 2556 15/02/2556
373 2556 ประกาศ 2556 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2556 23/12/2556
374 2556 ประกาศ 2556 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสำรองจ่าย พ.ศ. 2556 23/12/2556
375 2556 ประกาศ 2556 ประกาศการแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2556 21/10/2556
376 2556 ประกาศ 2556 ประกาศการปรับฐานเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 30/10/2556
377 2556 ประกาศ 2556 บัญชีอัตราเงินเดือนบุคลากรขั้นต่ำ ขั้นสูง และบัญชีอัตราเงินเดือนบุคลากร พ.ศ. 2556 30/04/2556
378 2556 ประกาศ 2556 ประกาศการแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 15/02/2556
379 2556 ประกาศ 2556 ประกาศการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 15/02/2556
380 2556 ระเบียบ 2556 ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการเบิกจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. 2556 16/12/2556

รวม 644 รายการ : 33 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]