ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
21 2566 ประกาศ 2566 ชมรม กีฬา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 2566 28 สิงหาคม 2566
22 2566 ไม่ระบุ 2566 กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขอใช้ที่ราชพัสดุ 2566 29 มิถุนายน 2566
23 2566 ประกาศ 2566 อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น 29 เมษายน 2566
24 2566 ประกาศ 2566 การจัดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากร พ.ศ. 2566 23 พฤษภาคม 2566
25 2566 ประกาศ 2566 ประกาศผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี2566 21 กันยายน 2566
26 2566 ข้อบังคับ 2566 ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 2566 26 กรกฎาคม 2566
27 2566 ประกาศ 2566 กำหนดวันซ้อมรับปริญญา ป.ตรี ป.โท ป.เอก ปี 2566 12 กันยายน 2566
28 2566 ประกาศ 2566 ข้อปฏิบัติในการซ้อมรับปริญญาบัตร ปี 2566 10 พฤศจิกายน 2566
29 2566 ระเบียบ 2566 ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มจร.ว่าด้วยดุษฎีนิพนธ์-วิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ พ.ศ.2566 1 สิงหาคม 2566
30 2566 ประกาศ 2566 อัตราค่าธรรมเนียมการซ้อมรับปริญยาและค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตฯ ปี2566 10 พฤศจิกายน 2566
31 2566 ประกาศ 2566 กำหนดวันซ้อมรับปริญญาฯปี2566 12 กันยายน 2566
32 2566 ประกาศ 2566 จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรฯปี2566 10 พฤศจิกายน 2566
33 2566 ประกาศ 2566 เปิดหน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มจร. ที่วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 30 มกราคม 2566
34 2566 ประกาศ 2566 ชื่อส่วนงานภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) 2566 21 กรกฏาคม 2566
35 2566 ประกาศ 2566 อนุมัติและเปิดโครงการเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2567) 30 พฤศจิกายน 2566
36 2565 ไม่ระบุ -ทดสอบ ใบสมัครจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (MCUmail) -ทดสอบ
37 2565 ประกาศ 28/04/2565 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๕ 28/04/2565
38 2565 ประกาศ 2565 บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และตำแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป พ.ศ.2565 1 ตุลาคม 2565
39 2565 ประกาศ 2565 อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลัีกสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.) 1 ตุลาคม 2565
40 2565 ประกาศ 2565 กำหนดแนวปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส 8 พฤศจิกายน 2565

รวม 644 รายการ : 33 หน้า : [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]