ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
21 2566 ประกาศ 2566 ประกาศผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี2566 21 กันยายน 2566
22 2566 ข้อบังคับ 2566 ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 2566 26 กรกฎาคม 2566
23 2566 ประกาศ 2566 กำหนดวันซ้อมรับปริญญา ป.ตรี ป.โท ป.เอก ปี 2566 12 กันยายน 2566
24 2566 ประกาศ 2566 ข้อปฏิบัติในการซ้อมรับปริญญาบัตร ปี 2566 10 พฤศจิกายน 2566
25 2566 ประกาศ 2566 อัตราค่าธรรมเนียมการซ้อมรับปริญยาและค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตฯ ปี2566 10 พฤศจิกายน 2566
26 2566 ประกาศ 2566 กำหนดวันซ้อมรับปริญญาฯปี2566 12 กันยายน 2566
27 2566 ประกาศ 2566 จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรฯปี2566 10 พฤศจิกายน 2566
28 2566 ประกาศ 2566 ชื่อส่วนงานภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) 2566 21 กรกฏาคม 2566
29 2565 ไม่ระบุ -ทดสอบ ใบสมัครจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (MCUmail) -ทดสอบ
30 2565 ประกาศ 28/04/2565 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๕ 28/04/2565
31 2565 ประกาศ 2565 บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และตำแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป พ.ศ.2565 1 ตุลาคม 2565
32 2565 ประกาศ 2565 อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลัีกสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.) 1 ตุลาคม 2565
33 2565 ประกาศ 2565 กำหนดแนวปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส 8 พฤศจิกายน 2565
34 2565 ข้อบังคับ 2565 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 31 ตุลาคม 2565
35 2565 ข้อบังคับ 2565 ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ สวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2565 1 ตุลาคม 2565
36 2565 ประกาศ 2565 แนวปฏิบัติในการวางระเบียบ ออกข้อบังคับ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ บันทึกข้อตกลง หรือสัญญาของมหาวิทยาลัย พ.ศ.​2565 3 พฤศจิกายน 2565
37 2565 คำสั่ง 2565 คณะกรรมการดำเนินการด้านนิติการ ประจำวิทยาเขตขอนแก่น 27 พฤศจิกายน 2565
38 2565 ประกาศ 2565 แนวปฏิบัติการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 20/03/2565
39 2565 ประกาศ 2565 ประกาศ_โครงสร้างหลักสูตร-ป.ตรี-ตามเกณ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี-พ.ศ.-๒๕๖๕ 30 มกราคม 2566
40 2565 ประกาศ 2565 ประกาศ_โครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร-พ.ศ.-๒๕๖๕ 30 มกราคม 2566

รวม 633 รายการ : 32 หน้า : [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ]