ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
121 2564 คำสั่ง 107/2564 แต่งตั้วคณะกรรมการพิจารณาผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 30 พฤศจิกายน 2564
122 2564 คำสั่ง 108/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาเขตอุบลราชธานี 2564 30 พฤศจิกายน 2564
123 2563 ข้อบังคับ 2563 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๓ 26 พฤศจิกายน 2563
124 2563 ประกาศ 2563 ประกาศ-ภาระงานสอน-การประเมินผลการสอน-และเอกสารในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-พ.ศ.-๒๕๖๓ 20 กุมภาพันธ์ 2563
125 2563 ประกาศ 2563 ประกาศ-หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานทางวิชาการ-๒๕๖๓ 27 พฤษภาคม 2563
126 2563 ประกาศ 2563 ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ-พ.ศ.๒๕๖๓ 19 สิหาคม 2563
127 2563 ประกาศ 2563 ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-พ.ศ.-๒๕๖๓ 19 สิงหาคม 2563
128 2563 ประกาศ 2563 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ-พ.ศ.๒๕๖๓ 19 สิงหาคม 2563
129 2563 ประกาศ 2563 การกำหนดสาขาวิชาของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-พ.ศ.๒๕๖๓ 19 สิงหาคม 2563
130 2563 ประกาศ 2563 กำหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2563 24 ธันวาคม 2562
131 2563 ประกาศ 19/2563 แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่ พระครูสุตพัฒโนดม 2563 29 มกราคม 2563
132 2563 คำสั่ง 18/2563 แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่ พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ 2563 29 มกราคม 2563
133 2563 คำสั่ง 21/2563 แต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือวิทยาลัย 2563 29 มกราคม 2563
134 2563 คำสั่ง 22/2563 แต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ หรือ กพว. 2563 29 มกราคม 2563
135 2563 คำสั่ง 45/2563 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ หลักสุตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร พ.ศ.2563 26 กุมภาพันธ์ 2563
136 2563 คำสั่ง 55/2563 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎับัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชา Peace Studies วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร พ.ศ.2563 26 กุมภาพันธ์ 2563
137 2563 ประกาศ 56/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาเขตนครราชสีมา 26 กุมภาพันธ์ 2563
138 2563 ประกาศ 44/2563 แต่งตัั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 26 กุมภาพันธ์ 2563
139 2563 ประกาศ 2563 เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ 26 กุมภาพันธ์ 2563
140 2563 ประกาศ 86/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาเขตนครราชสีมา 2563 30 มีนาคม 2563

รวม 633 รายการ : 32 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ]