ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
501 2550 ประกาศ 2550 หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสประจำรายวิชา 2550 12 มกราคม 2550
502 2550 ประกาศ 2550 บัญชีอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งบริหารและตำแหน่งทางวิชาการ 2550 25 ธันวาคม 2550
503 2550 ประกาศ 2550 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 20 พฤศจิกายน 2550
504 2550 ประกาศ 2550 หลักเกณฑ์ วิธีการและการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต วิชาชีพครู) 2550 29 กุมภาพันธ์ 2550
505 2550 ประกาศ 2550 หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสประจำรายวิชา 2550 12 มกราคม 2550
506 2549 ประกาศ 2549 ประกาศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2548 27/06/2549
507 2549 ประกาศ 2549 ประกาศการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานเพื่อการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2549 14/12/2549
508 2549 ข้อบังคับ 2549 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พุทธศักราช 2541(ฉบับที่ 3)แก้ไขเพิ่มเติมื พุทมธศักราข 2549 18 กันยายน 2549
509 2549 ข้อบังคับ 2549 ว่าด้วยวินัยนิสิต พุทธศักราช 2549 18 กันยายน 2549
510 2548 ประกาศ 2548 ประกาศการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 09/05/2548
511 2548 ประกาศ 2548 ประกาศการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2548 30/09/48
512 2548 ประกาศ 2548 ประกาศการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 30/09/2548
513 2548 ระเบียบ 2548 ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2548 31/05/2548
514 2548 ระเบียบ 2548 ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2548 31/05/2548
515 2548 ระเบียบ 2548 ระเบียบว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2548 10/03/2548
516 2548 ระเบียบ 2548 ระเบียบว่าด้วยโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 08/09/2548
517 2548 ข้อบังคับ 2548 ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับ2)2548 23 ธันวาคม 2548
518 2548 ข้อบังคับ 2548 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พุทธศักราช 2541 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2548 9 พฤษภาคม 2548
519 2548 ข้อบังคับ 2548 ว่าด้วยองค์กรนิสิต พุทธศักราช 2548 18 พฤศจิกายน 2548
520 2548 ประกาศ 2548 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 8 กันยายน 2548

รวม 633 รายการ : 32 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ]