ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
501 2550 ประกาศ 2550 037 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) คณะครุศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี พ.ศ. 2550 21/10/2556
502 2550 ประกาศ 2550 039 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ พ.ศ. 2550 20/11/2550
503 2550 ประกาศ 2550 040 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ พ.ศ. 2550 20/11/2550
504 2550 ประกาศ 2550 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรบุคลากร พ.ศ. 2550 13/03/2550
505 2550 ข้อบังคับ 2550 ว่าด้วยการจัดการศึกษาและบริหารอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย 2550 31 มกราคม 2550
506 2550 ข้อบังคับ 2550 ว่าด้วยการปฏิบัติงานสังคม (ฉบับ2) พ.ศ.2550 10 กรกฎาคม 2550
507 2550 ข้อบังคับ 2550 ว่าด้วยการศึกษาระปริญญาตรี(ฉบับ2) พุทธศักราช 2550 5 เมษายน 2550
508 2550 ประกาศ 2550 หลักเกณฑ์ วิธีการและการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต วิชาชีพครู) 29 กุมภาพันธ์ 2550
509 2550 ประกาศ 2550 หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสประจำรายวิชา 2550 12 มกราคม 2550
510 2550 ประกาศ 2550 บัญชีอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งบริหารและตำแหน่งทางวิชาการ 2550 25 ธันวาคม 2550
511 2550 ประกาศ 2550 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 20 พฤศจิกายน 2550
512 2550 ประกาศ 2550 หลักเกณฑ์ วิธีการและการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต วิชาชีพครู) 2550 29 กุมภาพันธ์ 2550
513 2550 ประกาศ 2550 หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสประจำรายวิชา 2550 12 มกราคม 2550
514 2549 ประกาศ 2549 ประกาศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2548 27/06/2549
515 2549 ประกาศ 2549 ประกาศการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานเพื่อการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2549 14/12/2549
516 2549 ข้อบังคับ 2549 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พุทธศักราช 2541(ฉบับที่ 3)แก้ไขเพิ่มเติมื พุทมธศักราข 2549 18 กันยายน 2549
517 2549 ข้อบังคับ 2549 ว่าด้วยวินัยนิสิต พุทธศักราช 2549 18 กันยายน 2549
518 2548 ประกาศ 2548 ประกาศการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 09/05/2548
519 2548 ประกาศ 2548 ประกาศการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2548 30/09/48
520 2548 ประกาศ 2548 ประกาศการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 30/09/2548

รวม 641 รายการ : 33 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]