ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
461 2552 ประกาศ 2552 ประกาศจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ 29/05/2552
462 2552 ประกาศ 2552 ประกาศเปิดหน่วยวิทยบริการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 16/06/2552
463 2552 ประกาศ 2552 ประกาศเปิดหน่วยวิทยาบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 16/06/2552
464 2552 ประกาศ 2552 ประกาศเปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 16/06/2552
465 2552 ประกาศ 2552 ประกาศอนุมัติชื่อสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 12/11/2552
466 2552 ระเบียบ 2552 ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 29/10/2552
467 2552 ระเบียบ 2552 ระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 29/10/2552
468 2552 ข้อบังคับ 2552 ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับ3) 2552 29 มิถุนายน 2552
469 2552 ประกาศ 2552 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 2 กรกฎาคม 2552
470 2552 ประกาศ 2552 แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 16 กรกฎาคม 2552
471 2552 ประกาศ 2552 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 17 กันยายน 2552
472 2551 ข้อบังคับ 2551 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 21/08/2551
473 2551 ข้อบังคับ 2551 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 10/09/2541
474 2551 ประกาศ 2551 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2550 25 มิถุนายน 2551
475 2551 ประกาศ 2551 ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 18/04/2551
476 2551 ประกาศ 2551 ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู พ.ศ. 2551 02/06/2551
477 2551 ประกาศ 2551 ประกาศการบริหารงบประมาณค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู พ.ศ. 2551 05/07/2551
478 2551 ประกาศ 2551 ประกาศว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 21/08/2551
479 2551 ประกาศ 2551 ประกาศหลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ. 2551 31/05/2551
480 2551 ประกาศ 2551 ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติศาสนกิจสำหรับนิสิตปฏิบัติศาสนกิจผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท พ.ศ. 2551 20/06/2551

รวม 633 รายการ : 32 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ]