ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
461 2552 ประกาศ 2552 ประกาศอนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางพระพุทธศาสนา (Buddhist Leadership) สถาบันสมทบ Sri Lanka International Buddhist Academy (SIBA 26/02/2552
462 2552 ประกาศ 2552 ประกาศอัตราค่าบำรุงห้องพักอาคารรับรองอาคันตุกะ (92 ปี ปัญญานันทะ) 05/02/2552
463 2552 ประกาศ 2552 ประกาศการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) 16/02/2552
464 2552 ประกาศ 2552 ประกาศอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2552 22/04/2552
465 2552 ประกาศ 2552 ประกาศอนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนามหายาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ชิง จู สาธารณรัฐไต้หวัน 22/04/2552
466 2552 ประกาศ 2552 ประกาศการเปิดใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 19/05/2552
467 2552 ประกาศ 2552 ประกาศระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 19/05/2552
468 2552 ประกาศ 2552 ประกาศการจัดการศึกษารายวิชาสามัญเพิ่มเติมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีชั้นเปรียญธรรม 3 ประโยค 29/05/2552
469 2552 ประกาศ 2552 ประกาศจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ 29/05/2552
470 2552 ประกาศ 2552 ประกาศเปิดหน่วยวิทยบริการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 16/06/2552
471 2552 ประกาศ 2552 ประกาศเปิดหน่วยวิทยาบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 16/06/2552
472 2552 ประกาศ 2552 ประกาศเปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 16/06/2552
473 2552 ประกาศ 2552 ประกาศอนุมัติชื่อสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 12/11/2552
474 2552 ระเบียบ 2552 ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 29/10/2552
475 2552 ระเบียบ 2552 ระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 29/10/2552
476 2552 ข้อบังคับ 2552 ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับ3) 2552 29 มิถุนายน 2552
477 2552 ประกาศ 2552 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 2 กรกฎาคม 2552
478 2552 ประกาศ 2552 แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 16 กรกฎาคม 2552
479 2552 ประกาศ 2552 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 17 กันยายน 2552
480 2551 ข้อบังคับ 2551 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 21/08/2551

รวม 650 รายการ : 33 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]