ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
541 2546 ข้อบังคับ 2546 ข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานบริการสังคม พ.ศ. 2546 27/12/46
542 2546 ประกาศ 2546 ประกาศเงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 18/08/2546
543 2546 ประกาศ 2546 ประกาศกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2546 16/07/2546
544 2546 ประกาศ 2546 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้าง พ.ศ. 2546 31/01/2546
545 2546 ประกาศ 2546 ประกาศเงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 28/08/2546
546 2546 ระเบียบ 2546 013 ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 05/04/2546
547 2546 ระเบียบ 2546 ระเบียบว่าด้วยมหาจุฬาบรรณาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 02/04/2546
548 2546 ระเบียบ 2546 ระเบียบว่าด้วยโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 02/04/2546
549 2546 ระเบียบ 2546 ระเบียบว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 02/04/2546
550 2546 ข้อบังคับ 2546 ว่าด้วยกองทุนวิปัสสนาธุระ 2546 12 พฤษภาคม 2546
551 2546 ข้อบังคับ 2546 ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ 2546 30 สิงหาคม 246
552 2546 ประกาศ 2546 ประกาศเรื่องการให้ทุนการศึกษาบุคลากร 2546 9 กันยายน 2546
553 2546 ประกาศ 2546 เงินสำรองจ่าย (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2546 28 สิงหาคม 2546
554 2546 ข้อกำหนด 2546 บัญชีอัตราเงินเดือนและบัญชีประจำตำแหน่ง 2546 27 กันยายน 2546
555 2545 ประกาศ 2545 ประกาศเงินสำรองจ่าย พ.ศ. 2545 28/11/2545
556 2545 ประกาศ 2545 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2545 21/02/2545
557 2545 ระเบียบ 2545 ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาของบุตรบุคลากร พ.ศ. 2545 12/04/2545
558 2545 ระเบียบ 2545 ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินชดเชย พ.ศ. 2545 12/04/2545
559 2545 ระเบียบ 2545 ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2545 09/09/2545
560 2545 ระเบียบ 2545 ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. 2545 9 กันยายน 2545

รวม 650 รายการ : 33 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]