ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
541 2546 ระเบียบ 2546 ระเบียบว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 02/04/2546
542 2546 ข้อบังคับ 2546 ว่าด้วยกองทุนวิปัสสนาธุระ 2546 12 พฤษภาคม 2546
543 2546 ข้อบังคับ 2546 ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ 2546 30 สิงหาคม 246
544 2546 ประกาศ 2546 ประกาศเรื่องการให้ทุนการศึกษาบุคลากร 2546 9 กันยายน 2546
545 2546 ประกาศ 2546 เงินสำรองจ่าย (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2546 28 สิงหาคม 2546
546 2546 ข้อกำหนด 2546 บัญชีอัตราเงินเดือนและบัญชีประจำตำแหน่ง 2546 27 กันยายน 2546
547 2545 ประกาศ 2545 ประกาศเงินสำรองจ่าย พ.ศ. 2545 28/11/2545
548 2545 ประกาศ 2545 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2545 21/02/2545
549 2545 ระเบียบ 2545 ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการการศึกษาของบุตรบุคลากร พ.ศ. 2545 12/04/2545
550 2545 ระเบียบ 2545 ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินชดเชย พ.ศ. 2545 12/04/2545
551 2545 ระเบียบ 2545 ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2545 09/09/2545
552 2545 ระเบียบ 2545 ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. 2545 9 กันยายน 2545
553 2544 ประกาศ 2544 ประกาศการให้ทุนบุคลากรศึกษาต่อ พ.ศ. 2544 23/05/2542
554 2544 ประกาศ 2544 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ. 2544 17/05/2544
555 2544 ประกาศ 2544 ประกาศการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 17/05/2544
556 2544 ประกาศ 2544 ประกาศบัตรประจำตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 13/12/54
557 2544 ประกาศ 2544 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2544 25/06/44
558 2544 ประกาศ 2544 ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2544 07/06/2544
559 2544 ระเบียบ 2544 ระเบียบว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 05/04/2544
560 2544 ระเบียบ 2544 ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2544 03/07/2554

รวม 633 รายการ : 32 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ]