ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
561 2543 ข้อบังคับ 2543 ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายนิสิตคฤหัสถ์ พ.ศ. 2543 07/06/2543
562 2543 ประกาศ 2543 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการลาของบุคลากร พ.ศ. 2543 23/06/2543
563 2543 ประกาศ 2543 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของบุคลากร พ.ศ. 2543 28/04/2543
564 2543 ประกาศ 2543 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของบุคลากร พ.ศ. 2543 28/04/2543
565 2543 ประกาศ 2543 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนบุคลากรผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย พ.ศ. 2543 28/04/2543
566 2543 ประกาศ 2543 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักงานบุคลากร พ.ศ. 2543 28/04/2543
567 2543 ประกาศ 2543 ประกาศวันและเวลาปฏิบัติงาน พ.ศ. 2543 09/02/2543
568 2543 ประกาศ 2543 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2543 28/04/2543
569 2543 ข้อบังคับ 2543 ว่าด้วยสถาบันสมทบ 2543 20 มิถุนายน 2543
570 2542 ข้อบังคับ 2542 ข้อบังคับว่าด้วยการให้เข็มเกียรติคุณ พ.ศ. 2542 10/03/2542
571 2542 ข้อบังคับ 2542 ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา พ.ศ.2542 27 กุมภาพันธ์ 2542
572 2542 ประกาศ 2542 ประกาศการเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากร พ.ศ. 2542 23/09/2542
573 2542 ประกาศ 2542 ประกาศเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 23/09/2542
574 2542 ประกาศ 2542 ประกาศการสรรหา การคัดเลือก การทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. 2542.pdf 23/09/2542
575 2542 ประกาศ 2542 ประกาศการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่เคยเป็นบุคลากรกลับเข้าเป็นบุคลากร พ.ศ. 2542 23/09/2542
576 2542 ประกาศ 2542 ประกาศเครื่องแบบบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 28/10/2542
577 2542 ประกาศ 2542 ประกาศการจัดทำระบบการเงินการบัญชีของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 23/12/2542
578 2542 ระเบียบ 2542 ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2542 10/08/2542
579 2542 ระเบียบ 2542 ระเบียบว่าด้วยการได้รับเงินประจำตำแหน่งในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 28/10/2542
580 2542 ระเบียบ 2542 ระเบียบว่าด้วยมหาจุฬาบรรณาคาร พ.ศ. 2542 28/10/2542

รวม 632 รายการ : 32 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] 29 [ 30 ][ 31 ][ 32 ]