ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
561 2544 ประกาศ 2544 ประกาศการให้ทุนบุคลากรศึกษาต่อ พ.ศ. 2544 23/05/2542
562 2544 ประกาศ 2544 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ. 2544 17/05/2544
563 2544 ประกาศ 2544 ประกาศการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 17/05/2544
564 2544 ประกาศ 2544 ประกาศบัตรประจำตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 13/12/54
565 2544 ประกาศ 2544 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2544 25/06/44
566 2544 ประกาศ 2544 ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2544 07/06/2544
567 2544 ระเบียบ 2544 ระเบียบว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 05/04/2544
568 2544 ระเบียบ 2544 ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2544 03/07/2554
569 2544 ข้อบังคับ 2544 ว่าด้วยการส่งเสริมการแต่งตำรา พ.ศ. 2544 14 กันยายน 2544
570 2543 ข้อบังคับ 2543 ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายนิสิตคฤหัสถ์ พ.ศ. 2543 07/06/2543
571 2543 ประกาศ 2543 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการลาของบุคลากร พ.ศ. 2543 23/06/2543
572 2543 ประกาศ 2543 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของบุคลากร พ.ศ. 2543 28/04/2543
573 2543 ประกาศ 2543 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของบุคลากร พ.ศ. 2543 28/04/2543
574 2543 ประกาศ 2543 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนบุคลากรผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย พ.ศ. 2543 28/04/2543
575 2543 ประกาศ 2543 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักงานบุคลากร พ.ศ. 2543 28/04/2543
576 2543 ประกาศ 2543 ประกาศวันและเวลาปฏิบัติงาน พ.ศ. 2543 09/02/2543
577 2543 ประกาศ 2543 วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2543 28/04/2543
578 2543 ข้อบังคับ 2543 ว่าด้วยสถาบันสมทบ 2543 20 มิถุนายน 2543
579 2542 ข้อบังคับ 2542 ข้อบังคับว่าด้วยการให้เข็มเกียรติคุณ พ.ศ. 2542 10/03/2542
580 2542 ข้อบังคับ 2542 ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา พ.ศ.2542 27 กุมภาพันธ์ 2542

รวม 650 รายการ : 33 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] 29 [ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]