ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
481 2551 ประกาศ 2551 การจัดการศึกษารายวิชาภาษาบาลี พ.ศ. 2551 21/08/2551
482 2551 ประกาศ 2551 ประกาศอนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 10/09/2551
483 2551 ประกาศ 2551 ประกาศอนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต พ.ศ. 2551 20/02/2551
484 2551 ประกาศ 2551 ประกาศอนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พ.ศ. 2551 20/01/2551
485 2551 ประกาศ 2551 ประกาศอนุมัติเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 21/08/2551
486 2551 ประกาศ 2551 ประกาศอนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2551) 26/01/2552
487 2551 ประกาศ 2551 ประกาศการจ่ายค่าร่วมบำเพ็ญกุศลศพ ทำบุญกับหน่วยงานภายนอก และค่ารับรองพิธีกรรมการ พ.ศ. 2551 04/03/2551
488 2551 ประกาศ 2551 ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมและอัตราเบี้ยประชุม พ.ศ. 2551 04/03/2551
489 2551 ประกาศ 2551 ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม พ.ศ. 2551 04/03/2551
490 2551 ประกาศ 2551 การจ่ายค่าร่วมบำเพ็ญกุศลศพ ทำบุญกับหน่วยงานภายนอก และค่ารับรองพิธีกรรม พ.ศ.2551 04/03/2551
491 2551 ระเบียบ 2551 ระเบียบว่าด้วยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2551 26/02/2552
492 2551 พระราชบัญญัติ 2551 ว่าด้วยการศึกษาระปริญญาตรี(ฉบับ3) พุทธศักราช 2551 21 สิงหาคม 2551
493 2550 ประกาศ 2550 037 อนุมัติเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์) คณะครุศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี พ.ศ. 2550 21/10/2556
494 2550 ประกาศ 2550 039 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ พ.ศ. 2550 20/11/2550
495 2550 ประกาศ 2550 040 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ พ.ศ. 2550 20/11/2550
496 2550 ประกาศ 2550 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรบุคลากร พ.ศ. 2550 13/03/2550
497 2550 ข้อบังคับ 2550 ว่าด้วยการจัดการศึกษาและบริหารอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย 2550 31 มกราคม 2550
498 2550 ข้อบังคับ 2550 ว่าด้วยการปฏิบัติงานสังคม (ฉบับ2) พ.ศ.2550 10 กรกฎาคม 2550
499 2550 ข้อบังคับ 2550 ว่าด้วยการศึกษาระปริญญาตรี(ฉบับ2) พุทธศักราช 2550 5 เมษายน 2550
500 2550 ประกาศ 2550 หลักเกณฑ์ วิธีการและการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต วิชาชีพครู) 29 กุมภาพันธ์ 2550

รวม 633 รายการ : 32 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ]