ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
481 2551 ข้อบังคับ 2551 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 10/09/2541
482 2551 ประกาศ 2551 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2550 25 มิถุนายน 2551
483 2551 ประกาศ 2551 ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 18/04/2551
484 2551 ประกาศ 2551 ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู พ.ศ. 2551 02/06/2551
485 2551 ประกาศ 2551 ประกาศการบริหารงบประมาณค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู พ.ศ. 2551 05/07/2551
486 2551 ประกาศ 2551 ประกาศว่าด้วยการโอนและการเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 21/08/2551
487 2551 ประกาศ 2551 ประกาศหลักเกณฑ์การโอนและการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ. 2551 31/05/2551
488 2551 ประกาศ 2551 ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติศาสนกิจสำหรับนิสิตปฏิบัติศาสนกิจผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท พ.ศ. 2551 20/06/2551
489 2551 ประกาศ 2551 การจัดการศึกษารายวิชาภาษาบาลี พ.ศ. 2551 21/08/2551
490 2551 ประกาศ 2551 ประกาศอนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 10/09/2551
491 2551 ประกาศ 2551 ประกาศอนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต พ.ศ. 2551 20/02/2551
492 2551 ประกาศ 2551 ประกาศอนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ พ.ศ. 2551 20/01/2551
493 2551 ประกาศ 2551 ประกาศอนุมัติเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 21/08/2551
494 2551 ประกาศ 2551 ประกาศอนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2551) 26/01/2552
495 2551 ประกาศ 2551 ประกาศการจ่ายค่าร่วมบำเพ็ญกุศลศพ ทำบุญกับหน่วยงานภายนอก และค่ารับรองพิธีกรรมการ พ.ศ. 2551 04/03/2551
496 2551 ประกาศ 2551 ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมและอัตราเบี้ยประชุม พ.ศ. 2551 04/03/2551
497 2551 ประกาศ 2551 ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม พ.ศ. 2551 04/03/2551
498 2551 ประกาศ 2551 การจ่ายค่าร่วมบำเพ็ญกุศลศพ ทำบุญกับหน่วยงานภายนอก และค่ารับรองพิธีกรรม พ.ศ.2551 04/03/2551
499 2551 ระเบียบ 2551 ระเบียบว่าด้วยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2551 26/02/2552
500 2551 พระราชบัญญัติ 2551 ว่าด้วยการศึกษาระปริญญาตรี(ฉบับ3) พุทธศักราช 2551 21 สิงหาคม 2551

รวม 644 รายการ : 33 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]