ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
581 2542 ประกาศ 2542 ประกาศการเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากร พ.ศ. 2542 23/09/2542
582 2542 ประกาศ 2542 ประกาศเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 23/09/2542
583 2542 ประกาศ 2542 ประกาศการสรรหา การคัดเลือก การทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. 2542.pdf 23/09/2542
584 2542 ประกาศ 2542 ประกาศการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่เคยเป็นบุคลากรกลับเข้าเป็นบุคลากร พ.ศ. 2542 23/09/2542
585 2542 ประกาศ 2542 ประกาศเครื่องแบบบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 28/10/2542
586 2542 ประกาศ 2542 ประกาศการจัดทำระบบการเงินการบัญชีของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 23/12/2542
587 2542 ระเบียบ 2542 ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2542 10/08/2542
588 2542 ระเบียบ 2542 ระเบียบว่าด้วยการได้รับเงินประจำตำแหน่งในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 28/10/2542
589 2542 ระเบียบ 2542 ระเบียบว่าด้วยมหาจุฬาบรรณาคาร พ.ศ. 2542 28/10/2542
590 2542 ข้อบังคับ 2542 ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 2542 10 มีนาคม 2542
591 2542 ข้อบังคับ 2542 ว่าด้วยเรื่อง กองทุนเลี้ยงชีพ พ.ศ.2542 10 สิงหาคม 2542
592 2542 ข้อบังคับ 2542 ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 10 มีนาคม 2542
593 2542 ข้อบังคับ 2542 ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 10 มีนาคม 2542
594 2541 ข้อกำหนด 2541 ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ.2541 03/09/2541
595 2541 ข้อบังคับ 2541 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 001 ว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2541 27/08/2541
596 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการประจำวิทยาเขตจากคณาจารย์ประจำวิทยาเขต พ.ศ. 2541 24/09/2541
597 2541 ข้อบังคับ 2541 ข้อบังคับ ว่าด้วยการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2541 24/09/2541
598 2541 ข้อบังคับ 2541 ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัย พ.ศ.2541 24/09/2541
599 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สำนัก หรือศูนย์ พ.ศ. 2541 24/09/2541
600 2541 ข้อบังคับ 2541 ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือวิทยาลัย พ.ศ. 2541 27/08/2541

รวม 641 รายการ : 33 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] 30 [ 31 ][ 32 ][ 33 ]