ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
581 2542 ระเบียบ 2542 ระเบียบว่าด้วยมหาจุฬาบรรณาคาร พ.ศ. 2542 28/10/2542
582 2542 ข้อบังคับ 2542 ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 2542 10 มีนาคม 2542
583 2542 ข้อบังคับ 2542 ว่าด้วยเรื่อง กองทุนเลี้ยงชีพ พ.ศ.2542 10 สิงหาคม 2542
584 2542 ข้อบังคับ 2542 ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 10 มีนาคม 2542
585 2542 ข้อบังคับ 2542 ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 10 มีนาคม 2542
586 2541 ข้อกำหนด 2541 ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ.2541 03/09/2541
587 2541 ข้อบังคับ 2541 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 001 ว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2541 27/08/2541
588 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการประจำวิทยาเขตจากคณาจารย์ประจำวิทยาเขต พ.ศ. 2541 24/09/2541
589 2541 ข้อบังคับ 2541 ข้อบังคับ ว่าด้วยการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2541 24/09/2541
590 2541 ข้อบังคับ 2541 ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัย พ.ศ.2541 24/09/2541
591 2541 ข้อบังคับ 2541 ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สำนัก หรือศูนย์ พ.ศ. 2541 24/09/2541
592 2541 ข้อบังคับ 2541 ข้อบังคับ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือวิทยาลัย พ.ศ. 2541 27/08/2541
593 2541 ข้อบังคับ 2541 ข้อบังคับ ว่าด้วยสภาวิทยาเขต พ.ศ. 2541 20/02/2541
594 2541 ข้อบังคับ 2541 ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ พ.ศ. 2541 24/01/2541
595 2541 ข้อบังคับ 2541 ข้อบังคับ ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2541 24/05/2541
596 2541 ข้อบังคับ 2541 ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีหรือคณบดี พ.ศ. 2541 16/01/2541
597 2541 ข้อบังคับ 2541 ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2541 16/01/2541
598 2541 ข้อบังคับ 2541 ข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2541 16/01/2541
599 2541 ข้อบังคับ 2541 ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 16/01/2541
600 2541 ข้อบังคับ 2541 ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 16/01/2541

รวม 633 รายการ : 32 หน้า : [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] 30 [ 31 ][ 32 ]