ฐานข้อมูลเอกสารสารบรรณกลาง

เอกสารทั้งหมด

ที่ ปี ประเภท เลขที่/ปี เรื่อง ลงนามวันที่
1 2563 ข้อบังคับ 2563 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๓ 26 พฤศจิกายน 2563
2 2562 ประกาศ 2562 ว่าด้วยการจ่ายเงินชดเชยของผู้ปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 17/08/2562
3 2561 ข้อบังคับ 2561 การขอพระราชทานสมณศักดิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 04/05/61
4 2559 ข้อบังคับ 2559 การขอพระราชทานสมณศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 29/06/2559
5 2559 ข้อบังคับ 2559 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๙ 07/03/2559
6 2559 ข้อบังคับ 2559 ว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบการบริหารในวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 21/07/2559
7 2559 ประกาศ 2559 วินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.๒๕๕๙ 21/03/2559
8 2559 ประกาศ 2559 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2557 11/02/2559
9 2559 ประกาศ 2559 กำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายเแดนภาคใต้เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 30/10/2559
10 2559 ประกาศ 2559 ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเลือกและการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของสมาชิก 05/02/2559
11 2558 ข้อบังคับ 2558 ภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558 14/12/2558
12 2558 ข้อบังคับ 2558 ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัย พ.ศ. 2557 20/01/2558
13 2558 ข้อบังคับ 2558 ข้อบังคับว่าด้วยครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ.2558 21/03/2558
14 2558 ประกาศ 2558 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2547 23/07/2558
15 2558 ประกาศ 2558 ประกาศกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เพิ่มเติม ครั้งที่1) 12/11/2558
16 2558 ประกาศ 2558 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 31/07/2558
17 2558 ประกาศ 2558 ประกาศแนวปฏิบัติในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2558 22/10/2558
18 2558 ประกาศ 2558 ประกาศบุคลากรพ้นจากการปฏิบัติงานเพราะเกษียณอายุการทำงาน 22/10/2558
19 2558 ประกาศ 2558 หลักเกณฑ์และวิธีประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ และตำแหน่งธุรการและบริหารทั่วไป พ.ศ.2558 31/12/2558
20 2558 ประกาศ 2558 ประกาศอนุมัติการลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนนิสิตของมหาวิทยาลัย 30/01/2558

รวม 251 รายการ : 13 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ]